Verbouw bedrijfspand ExpertCheese te Hoogeveen

ExpertCheese upgradet kaas op innovatieve wijze. De grondstoffen worden betrokken vanuit kaasproductie- en kaasverwerkingslocaties en door ExpertCheese geschikt gemaakt voor verdere industriële verwerking ten behoeve van de voedingsmiddelenindustrie.

De case
In 2016 is Kruiveem te Tolbert verhuisd naar Hoogeveen, met de verhuizing is ook de naam veranderd in ExpertCheese. Het aangekochte bedrijfspand moest volledig worden gemoderniseerd om zo te kunnen functioneren als productiefaciliteit en te voldoen aan de hiervoor gestelde kwaliteitseisen. Daarbij is het gebouw onderverdeeld in een aantal hygiëne zones, high care en medium care.

Ons werk
Winkelman Engineering heeft het ontwerp van alle technische installaties verzorgd en was tevens verantwoordelijk voor het traject van aanbesteding tot het contracteren van de installateurs. Tijdens de bouw was Winkelman Engineering verantwoordelijk voor het houden van toezicht op de bouw en voor het toetsen van de kwaliteit van de installaties.

De uitdaging
De grootste uitdaging van dit project was om het bestaande bedrijfspand geschikt te maken als een productielocatie. De ruimte waar de productie gaat plaats vinden moet geklimatiseerd worden en aangezien de ruimte in gebruik wordt genomen als food productieruimte worden hier hoge eisen aan gesteld. De installaties moeten daarom van hoge kwaliteit zijn en voor het ontwerp moet er goed onderzocht worden welke regels en eisen van toepassing zijn.

Verbouw bedrijfspand ExpertCheese te Hoogeveen

RDW (Dienst Wegverkeer) is een overheidsinstelling die de registratie van gemotoriseerde voertuigen en rijbewijzen in Nederland verzorgd. De ICT-afdeling van de RDW is gevestigd in Groningen. Het pand werd niet efficiënt ingezet. De voornaamste reden om te verbouwen was het ruimtegebrek. Daarnaast voldeed het bedrijfsrestaurant op de 4e verdieping niet meer qua capaciteit.

De case
Naar aanleiding van een geslaagde pilot met ‘’het nieuwe werken’’ is het nieuwe werken gefaseerd per bouwlaag in het gehele gebouw van het ICT-bedrijf geïmplementeerd en gerealiseerd. Dit houdt in dat er kantoortuinen en multifunctionele ruimtes om te vergaderen zijn ingericht. Deze indeling sluit beter aan bij de hedendaagse werkwijze.

De renovatie is gefaseerd uitgevoerd, zodat RDW tijdens de renovatie volledig operationeel kon blijven met zo min mogelijk verstoring voor de medewerkers. De werkzaamheden zijn per verdieping en per vleugel uitgevoerd en opgeleverd.

Ons werk
Voor deze case hebben wij het ontwerp van de installaties en de keuken van het nieuwe bedrijfsrestaurant op de eerste verdieping verzorgd. Ook waren we betrokken bij het traject van aanbesteding tot het contracteren van de aannemers. Tijdens de bouw waren we verantwoordelijk voor het houden van toezicht en het bewaken van de kwaliteit.

Aansluitend aan het project is voor de vastgoedeigenaar een verduurzamingstraject ingezet. Ons team heeft hiervoor een ontwerp gemaakt waarbij circa 300 zonnepanelen zijn geplaatst en aangesloten. Wij hebben het uitvoeringstraject tot en met de oplevering behartigd. De installateur heeft daarbij een opdracht verkregen voor nazorg middels monitoring en onderhoud, zodat de verduurzaming daadwerkelijk wordt getoetst.

RDW: RDW-ICT Groningen

Het samenbrengen van mensen, zowel fysiek als virtueel, verlegt grenzen. Het inspireert! Vanuit het internationale Amsterdam brengt de RAI daarom al ruim een eeuw verschillende werelden, mensen en markten bij elkaar. In binnen- en buitenland.

De case
Om dit te kunnen faciliteren wil de RAI haar klanten een toplocatie bieden. Het bieden van een toplocatie voor verschillende doelgroepen vraagt van de locatie dat deze dynamisch en multifunctioneel kan worden ingericht. In dat kader staan er altijd projecten op de agenda die hier een bijdrage aan leveren.

Ons werk
Onze rol varieert bij de RAI van project tot project. Dit zorgt er mede voor dat de samenwerking met de RAI dynamisch is zoals de RAI dat zelf ook is.

Enkele voorbeelden werkzaamheden:

Enkele voorbeelden van projecten:

RAI: RAI Amsterdam

Waterschap Hunze en Aa’s zorgt voor schoon en voldoende water in kanaal, meer of sloot. Voor sterke dijken die beschermen tegen overstromingen. En voor waterwegen die goed bevaarbaar zijn. De organisatie houdt daarbij rekening met de verschillende belangen van natuur, landbouw en recreatie. Hun kantoor staat in Veendam.

De case
De huidige warmtecentrale in het kantoor van Waterschap Hunze en Aa’s nadert het einde van de technische levensduur en daardoor is het Waterschap voornemens deze installatie te vervangen. Een geplande vervanging is een goed moment om de verschillende mogelijkheden voor verduurzaming te laten onderzoeken en geschikte opties tegen het licht te houden.

Ons werk
Wij hebben voor Waterschap Hunze en Aa’s een variantenstudie opgesteld met mogelijke alternatieven en/of installatieconcepten voor de vervanging van deze warmtecentrale. Hierbij hebben we de technische grond en financiële haalbaarheid van de varianten met elkaar vergeleken. Winkelman Engineering heeft in de variantenstudie geïnventariseerd wat de meest optimale oplossing is om het gebouw zonder aardgas te verwarmen en welke maatregelen nodig zijn om het energiegebruik te reduceren. De drie meest kansrijke varianten zijn tegen elkaar afgezet op financiële en technische haalbaarheid. Als meest optimale variant voor het Waterschap is een variant bestaande uit hoog temperatuur warmtepompen geadviseerd. Deze variant is vervolgens uitgewerkt tot definitief ontwerp.

De uitdaging
De uitdaging van dit vraagstuk was het feit dat de huidige installaties voor warmteafgifte hoog gestookt zijn. De meeste warmtepompinstallaties worden op een lagere temperatuur gestookt. In het onderzoek moest rekening worden gehouden met dit temperatuurverschil en dit moest overbrugd worden. Dit is overbrugd middels een combinatie van een laag temperatuur warmtepomp in serie te plaatsen met een booster warmtepomp. De booster wordt alleen ingezet tijdens de echt koude perioden.