Revitalisatie Stadhuis Groningen

Midden in de binnenstad op de Grote Markt staat het iconische stadhuis van Groningen. Het neoclassicistische rijksmonument is ontworpen door de architect Husly in de achttiende eeuw.

De case
Het stadhuis op de Grote Markt in Groningen is gerevitaliseerd. Het stadhuis is gerenoveerd, er heeft groot onderhoud en een interne verbouwing plaats gevonden. Daarnaast is het Stadhuis toekomstbestendig gemaakt door een aantal duurzaamheidsmaatregelen door te voeren. Verder is het stadhuis voorzien van een nieuwe raadzaal op de zolderverdieping. Hiervoor is er in het hart van het gebouw een tussenvloer die in de jaren negentig was geplaatst verwijderd, waardoor er een nieuwe burgerzaal ontstaat die direct verbonden is met de Grote Markt.

Ons werk
Gedurende de revitalisatie van het stadhuis fungeert Winkelman Engineering als toezichthouder voor wat betreft de installaties. In onze rol als toezichthouder dragen wij onder andere zorg voor het afstemmen van de werkzaamheden met de betrokken partijen en het controleren van de kwaliteit van het uitgevoerde werk. Wij hebben oog voor het proces, zodat de juiste activiteiten ook op het juiste moment plaatsvinden. Daarnaast letten wij op de installatietechnische details en hebben we ook oog voor de scheidslijnen van de verschillende disciplines.

De uitdaging
Het Stadhuis betreft een Rijksmonumentaal gebouw, wat betekent dat er diverse beperkingen zijn in de mogelijkheden. De aanpassingen nodig voor de revitalisatie dienen zorgvuldig geïntegreerd te worden in de bestaande monumentale structuren.

Revitalisatie Stadhuis Groningen

De Cornelis Vrijschool is gevestigd in een karakteristiek gebouw uit 1910. De algemeen bijzondere buurtschool in Amsterdam Oud-Zuid biedt plek voor zo’n 250 leerlingen. 

De Case
De Cornelis Vrijschool te Amsterdam, gevestigd in een historisch 19e eeuws pand wordt gerenoveerd. Bij deze renovatie blijven alleen de gezichtsbepalende gevels staan en zal de school van binnenuit compleet nieuw worden opgebouwd en gemoderniseerd worden volgens de nieuwste technieken. 

Ons werk
Het gebouw wordt waar mogelijk nageïsoleerd waardoor laagtemperatuurverwarming en hoogtemperatuur koeling mogelijk wordt en een laag energiegebruik wordt geborgd. Door toepassen van lewis-vloeren met geluidwerende plafonds en geluidwerende metalstud wanden wordt ook de interne geluidwering geoptimaliseerd tot frisse scholen klasse B, terwijl de hoofd draag constructie voor de oorspronkelijk houten vloeren intact kan blijven. De metal stud wanden en de geluidwerende plafonds zorgen daarnaast voor de gewenste brandscheidingen, zodat het schoolgebouw voldoende wordt gecompartimenteerd en er tevens veilige extra beschermde vluchtroutes zijn ontstaan.

Het gebouw is opgezet als een all-electric gebouw dat wordt verwarmd en gekoeld met behulp een drietal warmtepompen in combinatie met vloerverwarming en vloerkoeling. De klimaatinstallaties zijn gebaseerd op het programma van eisen frisse scholen klasse B. Er wordt ruim voldoende geventileerd waarmee een uitstekend klimaat wordt geborgd. Door de toepassing van vraag gestuurde ventilatie wordt geen overmatige energie gebruikt. Ventilatoren en overige apparatuur waaronder de verlichting zijn energiezuinig geselecteerd waarbij de toegepaste verlichtingsschakelingen zijn afgestemd op het gebruik van het gebouw en binnenruimtes. De benodigde elektrische energie wordt opgewekt met behulp van PV-panelen die op de dakvlakken zijn geïntegreerd. Hiermee wordt ondanks het beperkte dakvlak op ingenieuze aan de BENG eisen voldaan.

Wij hebben het ontwerp van de installaties verzorgd en waren tevens betrokken bij het traject van aanbesteding tot het contracteren van de aannemers. Op dit moment is de bouw in volle gang en ondersteunen wij de directie bij het houden van toezicht op de bouw en ook het toetsen van de kwaliteit van de installatie werkzaamheden. De oplevering van de school zal plaatsvinden in augustus 2021.

De uitdaging
De binnenstedelijke ligging en het monumentale karakter van de school maakte dit project uitdagend en interessant. In eerste instantie was er geen plek om de warmtepompen en de luchtbehandelingskasten op te stellen. Winkelman Engineering heeft daarom, passend binnen de binnenstedelijke en monumentale eisen, een opstelling op het dak ontworpen.

Vernieuwbouw Cornelis Vrijschool, Amsterdam

In het oosten van Gelderland, vlakbij Nijmegen, staat een groots en imposant gebouw: Kasteel Wijchen. De eerste vermelding in de geschiedenis dateert uit 1392. De eerste bouw gaat echter terug tot het midden van de 14e eeuw. Sindsdien is het bewoond door verschillende adellijke families, waaronder Emilia van Nassau, de dochter van Willem van Oranje. Het kasteel is meerdere keren gerestaureerd, na schade door verwoesting en brand. Sinds 1933 doet het kasteel onder andere dienst als gemeentehuis.

De case
Door de jaren heen zijn er diverse verbouwingen geweest. Nu staat er weer een nieuwe verbouwing op de planning. De binnenplaats wordt voorzien van een glazen overkapping, de kelder wordt ingericht als tentoonstellingsruimte en de installaties voor bijna elke ruimte worden onder handen genomen.

Ons werk
In samenwerking met B&I ontwerp en advies heeft Winkelman Engineering een definitief ontwerp voor de installaties van Kasteel Wijchen opgesteld. Voor bijna alle ruimten is er een luchtbehandelingsinstallatie ontworpen om de diverse ruimten te verwarmen en te koelen. Daarnaast is er onderzocht op welke manier het kasteel verduurzaamt kan worden. Hiervoor zijn er warmtepompen geadviseerd om de warmteopwekking te verduurzamen. Tot slot is het definitief ontwerp uitgewerkt in een werkomschrijving.

De uitdaging
Het kasteel betreft een monument. Dit betekent dat er geen afbreuk mag worden gedaan aan de monumentale waarde van het kasteel en dat alle werkzaamheden zorgvuldig moeten worden afgewogen. De uitdaging daarbij is om een zo’n functioneel mogelijke installatie aan te brengen met dito comfortniveau, zonder afbreuk te doen aan het monument. Dit vraagt om creatieve oplossingen om de grote ventilatiekanalen in het monumentale kasteel te integreren, waarin niks recht is en muren soms tot een halve meter dik zijn. 

Advieswerkzaamheden gebouwgebonden installaties Kasteel Wijchen

ASTRON is het Nederlandse Instituut voor Radioastronomie. Sinds het begin heeft het instituut een wereld leidende reputatie opgebouwd dankzij innovatieve technologische ontwikkelingen en astronomische ontdekkingen met grote impact. ASTRON maakt deel uit van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

De case
ASTRON heeft enkele energetische vraagstukken waar ze iets mee willen en moeten doen. De aanwezige luchtbehandelingskasten en een koelmachine zijn aan vervanging toe en daarnaast heeft ASTRON een aanzienlijk warmte-overschot vanuit met name vanuit vrijkomende warmte vanuit de serverruimtes. Dit warmte-overschot heeft een behoorlijke onbalans in de WKO tot gevolg. Als zodanig wil men de overtollig vrijkomende warmte efficiënter gaan benuttende en de warmte- en koelprocessen gaan optimaliseren c.q. de energievraag gaan beperken in de toekomst.

Ons werk
ASTRON heeft Winkelman Engineering gevraagd met een planvoorstel te komen voor modernisering en optimalisering van de werktuigkundige installaties van “gebouw 1996”. Winkelman Engineering heeft een inventarisatie van de huidige voorzieningen uitgevoerd en is nu bezig met een uitgebreid onderzoek om van hieruit adviezen te verstrekken voor verlaging van de energievraag en betere en efficiëntere benutting van de warmte-overschotten vanuit het proces. Er wordt getracht de warmte-overschotten zo optimaal mogelijk in te zetten op het moment dat er bijvoorbeeld warmtevraag is voor het gebouw. Hierbij wordt gestreefd naar het behalen van een zo hoog mogelijk rendement van de aanwezige WKO-installatie. Vervolgens gaat Winkelman Engineering een Plan van Aanpak vervaardigen met hierin de tijdslijn voor renovatie/vervanging van de bestaande installaties alsmede een kostenraming waarin de aanbevolen ingrepen zijn opgenomen.

De uitdaging
Het onderzoek is complex van aard, aangezien er allerlei energieprocessen in elkaar overlopen. Ook de provincie stelt daarnaast eisen aan de bodembalans ten aanzien van de aanwezige WKO met open bronnen. Verder betreft het een 24-uurs organisatie waarbij continuïteit waarborging van de computerprocessen onontbeerlijk is. Het is voor Winkelman Engineering de uitdaging om met deze achtergronden te komen tot de beste energetische en meest efficiënte oplossingen.

ASTRON: Renovatie ‘gebouw 1996’.

Op het plein aan de Jan den Haenstraat zal een nieuw kindcentrum worden gerealiseerd waarin OBS de Roos samen met de Narcis Querido zich zullen samenvoegen in een gebouw. Een integraal kindcentrum (IKC) voor kinderen van 0-12 jaar dat 50 weken per jaar van 07:00 – 19:00 uur geopend is. Dat betekent basisonderwijs, kinderopvang, voorschoolse, tussen- en buitenschoolse opvang en diverse multifunctionele ruimten onder één dak. En dat alles vanuit één visie binnen één organisatie.  

De case
Stichting AWBR gaat 2 scholen samenvoegen tot een kindcentrum. Hiervoor is een grootschalige verbouwing nodig. Een deel van het pand wordt gesloopt en deels vernieuwd en uitgebreid. De installaties worden compleet vervangen en aangepast naar de huidige eisen en rekening houdend met duurzaamheid.

Ons werk
Het gebouw wordt waar mogelijk nageïsoleerd waardoor laagtemperatuurverwarming en hoogtemperatuur koeling mogelijk wordt en een laag energiegebruik wordt geborgd. Er is sprake van een ruimtelijk open ontwerp waarbij leslokalen niet allemaal zijn voorzien van geluidwerende wanden. Middels geluidwerende zones en akoestische voorzieningen wordt een aangename akoestische kwaliteit bereikt. De geluidwerende zones zijn tevens de brandcompartimenten en de extra beschermde vluchtroutes.

Het ontwerp van het gebouw is opgezet als een all-electric gebouw dat wordt verwarmd en gekoeld met behulp van warmtepompen in combinatie met (deels) vloerverwarming/vloerkoeling en radiatoren. De klimaatinstallaties zijn gebaseerd op het programma van eisen frisse scholen klasse B. Er wordt ruim voldoende geventileerd waarmee een uitstekend klimaat wordt geborgd. Door de toepassing van vraag gestuurde ventilatie wordt geen overmatige energie gebruikt. De temperatuur in de verschillende ruimtes kan met behulp van naverwarmers individueel worden nageregeld. Ventilatoren en overige apparatuur waaronder de verlichting worden energiezuinig geselecteerd waarbij de toegepaste verlichtingsschakelingen zijn afgestemd op het gebruik van het gebouw en binnenruimtes. De benodigde elektrische energie wordt opgewekt met behulp van PV-panelen die op de dakvlakken zijn geïntegreerd. Hiermee wordt aan de BENG eisen voldaan.

Winkelman Engineering heeft het ontwerp van de installaties verzorgd en heeft het hele ontwerp in BIM opgezet. De oplevering van de school zal plaatsvinden in augustus 2021.

De uitdaging
Met de technische inpassing van de installaties moest rekening worden gehouden met een groot aantal architectonische en esthetische elementen. De complexiteit van het gebouw maakte dit project tot een uitdagend vraagstuk.

Vernieuwbouw Integraal Kind Centrum De Vindplaats

Veiligheidsregio Fryslân zet zich in voor een veilig en gezond Fryslân. Veiligheidsregio Fryslân is verantwoordelijk voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing in de provincie.

De case
Veiligheidsregio Fryslan is een organisatie die behoorlijk in beweging is; diverse bedrijfsonderdelen die elders gehuisvest waren zijn samengevoegd aan de Harlinger Trekweg in Leeuwarden. Hiervoor is het bestaande gebouw gerenoveerd en opnieuw ingedeeld. Daarnaast is er een uitbreiding gerealiseerd van ca. 1.000 m². Dit is gedaan door de zijbeuk van het gebouw 9 meter te verlengen en een volledig nieuwe verdieping te plaatsen.

Ons werk
Deze uitbreiding is in bouwteam uitgevoerd. Tijdens de contractvorming van dit project heeft Winkelman Engineering & Consultancy namens de opdrachtgever de prijsonderhandelingen met betrekking tot de installaties gevoerd. Tevens hebben wij de scope van het werk gedefinieerd en zijn we betrokken geweest bij het opstellen van de contractdocumenten.

Tijdens de bouw heeft Winkelman Engineering & Consultancy toezicht gehouden op de uitvoering van het werk aangaande de installaties.

De uitdaging
De renovatie heeft gefaseerd plaats gevonden zodat de bestaande organisatie in het gebouw operationeel kon blijven. De uitdaging van dit project was daarom om de werkzaamheden zo te plannen en uit te voeren dat de medewerkers hier zo minimaal mogelijk verstoring van ondervonden.

Uitbreiding Veiligheidsregio Fryslân

Het multifunctionele centrum de Carrousel in Ommen is een belangrijke plek voor Ommen. Het complex omvat een zwembad, een cultureel centrum en twee sporthallen. De afgelopen jaren is het gebouw op onderdelen aangepast en zijn er maatregelen getroffen om het complex te verduurzamen. Hierbij is onder andere het dak geïsoleerd, zijn PV-panelen en een park met zonthermie-panelen geïnstalleerd.

De Case
Naast het zwembad ligt een oude vuilnisbelt. Hierop is 700 m² aan zonnecollectoren geplaatst waarmee het zwembad gedeeltelijk verwarmd kan worden. Er wordt subsidie verstrekt per kWh opgewekte duurzame elektriciteit. Dit maakt het extra interessant om de zonthermie zo in te koppelen, dat er maximaal gebruik kan worden gemaakt van de zonne-energie.

Ons werk
Winkelman Engineering & Consultancy heeft in samenwerking met Buro Loo een ontwerp vervaardigd om de benodigde warmte voor het complex zo efficiënt en duurzaam mogelijk op te wekken. Het ontwerp is vertaald in een werkomschrijving waarmee het werk is aanbesteed. Tijdens de uitvoering hebben we de begeleiding verzorgd.

Het opwekken van warmte door middel van zonnecollectoren is niet de laatste stap in de verduurzaming van de Carrousel. De volgende stap die genomen wordt is het verduurzamen van de verwarming en de luchtbehandeling van het gebouw. De verschillende mogelijkheden hiervoor worden inmiddels onderzocht.

De uitdaging
Zonthermie wordt nog maar weinig toegepast, en al helemaal op deze schaal. Dit is één van de grootste zonthermische installaties op dit moment. De uitdaging in het ontwerp is om met de collectoren een zo’n groot mogelijk rendement te halen, zodat hiermee het gasverbruik van het zwembad wordt gereduceerd.

Carrousel Ommen: Integrale duurzame warmteopwekking

Scania is een toonaangevende producent van zware bedrijfsauto’s, bussen en industrie- en scheepsmotoren. De fabriek in Zwolle is de grootste en modernste assemblagefabriek van Scania ter wereld.

De case
De huidige luchtbehandelingsunits van de productiehal in Zwolle lopen tegen het einde van hun technische levensduur aan. Scania Zwolle is van plan deze te vervangen. Een geplande vervanging is een goed moment om de verschillende mogelijkheden te onderzoeken en geschikte opties te vergelijken.

Ons werk
Wij hebben voor Scania Zwolle een variantenstudie opgesteld met mogelijke alternatieven en/of installatieconcepten voor vervanging van de luchtbehandelingsunits. Op grond van de technische en financiële haalbaarheid hebben wij de meest optimale variant geadviseerd. De doelstelling van de variantenstudie is het adviseren van een optimale klimaatinstallatie, waarbij wordt gestreefd naar een maximaal resultaat tussen eisen en wensen uit functioneel en economisch oogpunt.

De uitdaging
De uitdaging van het project was de omvang van het project in combinatie met het doorlopende productieproces van Scania Zwolle. Het was van groot belang dat het productieproces tijdens de renovatie met minimale verstoringen door kon gaan. In het advies is daarom rekening gehouden met de dagelijkse werkzaamheden van de productiehal. Hierdoor beperkten we de overlast tijdens de verbouwing tot een absoluut minimum.

Scania Zwolle: revitalisatie klimaatinstallaties assemblagehal

In de Zwolse wijk Stadshagen is de afdeling High & Intensive Care (HIC) van Dimence Eerdelaan verbouwd tot de meest moderne standaard. Dimence biedt (hoog)specialistische geestelijke gezondheidszorg. Een van de doelen van Dimence is ‘beter leven’. Hiermee richt Dimence zich op genezing, het verhogen van de kwaliteit van leven, maatschappelijk en persoonlijk herstel.

De case
Dimence vindt het belangrijk dat herstel van patiënten plaatsvindt in een gastvrije, prettige omgeving, waarin patiënten zoveel mogelijk zelfredzaam zijn. Met dit doel voor ogen werd het tijd voor een grondige verbouwing van de locatie aan de Eerdelaan in Zwolle.

Ons werk
De HIC-afdeling is verbouwd met als doel de open afdeling geschikt te maken voor patiënten van gesloten afdelingen. Wij hebben het advies gegeven voor de verbouw van een aantal separeercellen tot extra beveiligde kamers (EBK) met eigen huiskamer en tuin. De extra beveiligde kamers dienden aangenaam en tegelijkertijd prikkelarm te zijn. Daarnaast moesten de kamers voldoen aan de nieuwste richtlijnen van de HIC-monitor. Wij hebben onder meer advies gegeven over de klimaatcontrole van de extra beveiligde kamers. In een EBK kan de patiënt zelf invloed uitoefenen op de lichtkleur, de temperatuur, de ventilatieluchthoeveelheid en de geur in de kamer. Op deze manier kunnen patiënten zelf prikkels aan de omgeving toevoegen of verminderen, waardoor zij deels de controle behouden. Door middel van voorgeprogrammeerde scènes van onder andere een bos- of zee-omgeving, kan de kamer zo comfortabel mogelijk worden gemaakt voor de patiënt.

Onze rol binnen dit project was enerzijds de rol van projectmanager (in samenwerking met Draaijer+partners) en anderzijds als installatieadviseur. In de voorfase hebben wij samen met Dimence een programma van eisen opgesteld dat vervolgens is vertaald naar een technisch ontwerp. In dit ontwerp hebben wij aan de hand van de gestelde eisen vanuit Dimence en de HIC-monitor een advies gegeven over de meest optimale oplossingen, waarin ook is gekeken naar duurzaamheid en de technische en financiële haalbaarheid. Tijdens de verbouw fungeerden we als projectmanager waarin we de uitvoering van de technische installaties zo optimaal mogelijk hebben laten verlopen.

Dimence: realisatie High Intensive Care Unit psychiatrisch centrum Eerdelaan, Zwolle

Met 16 verschillende scholen, ongeveer 14.000 studenten, 1.200 cursisten en ruim 1.400 medewerkers is Noorderpoort één van de grootste ROC’s (Regionaal Opleidingscentrum) van Noord-Nederland. Het Noorderpoort College is te vinden in de provincies Groningen en Assen.

De case
In het monumentale pand aan de Hora Siccamasingel 177 te Groningen wordt lesgegeven aan studenten van de opleiding Business en Administration. Het Noorderpoort College heeft Winkelman Engineering gevraagd te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het pand te verduurzamen en om het binnenklimaat te verbeteren en om het realisatietraject hiervan te begeleiden. Om het binnenklimaat te verbeteren is er een volwaardige ventilatie installatie geïnstalleerd in combinatie met een individuele temperatuurregeling per ruimte. De gerealiseerde installatie voorziet in voldoende ventilatie om een goede leeratmosfeer te realiseren. De installatie is geschikt om per ruimte te kunnen koelen en te verwarmen zodat de binnentemperatuur zowel zomers als winters behaaglijk is. Voor het verduurzamen van het pand is onder andere de gevel geoptimaliseerd. Daarnaast is er een warmtepomp geplaatst, waarmee restwarmte uit de ventilatielucht wordt teruggewonnen.

Ons werk
Voor de installaties hebben we het voorontwerp en het detailontwerp verzorgd. Ook waren we verantwoordelijk voor het traject van aanbesteding tot het contracteren van de installateurs en tijdens de realisatie hebben we een rol gekregen in het houden van toezicht op de kwaliteit van de uit te voeren werkzaamheden alsook de directievoering hierover.

In december 2016 vond de oplevering plaats. Om een goede werking van de installatie te waarborgen is na afronding van de realisatiefase een monitoringstraject ingezet van 2 jaar. Inmiddels is het energieverbruik van het pand meer dan gehalveerd.

De uitdaging
Het Noorderpoort College aan de Hora Siccamasingel betreft een monumentaal pand. De monumentale karakteristiek van het pand maakte de integratie van de ventilatie installatie tot een uitdagend vraagstuk.