Nieuwbouw woontoren Flores – Floriade

De woontoren Flores is een eyecatcher op het Floriadeterrein in Almere en wordt de eerste woontoren in de nieuwe, groene stadswijk Hortus. Het wordt een speciaal gebouw, want de gevel krijgt een bijzonder kunstwerk, waarin het beplantingsplan voor de Floriade Expo 2022 zichtbaar is gemaakt.

De case
Gemeente Almere wil de Floriade in Almere ontwikkelen tot een groene stadswijk én hier een expo neerzetten die antwoord kan geven op de grote stedelijke uitdagingen van de toekomst. De woonwijk Hortus wordt een mooie, energie neutrale en bloeiende wijk met een mix van (sociale) huur- en koopwoningen. In de woonwijk is veel ruimte voor planten en bomen, er wordt om het groen heen gebouwd.

De 43,5 meter hoge toren Flores staat op het centrale plein van Hortus. De toren zal tijdens de Expo gebruikt worden als tijdelijke bewoning door de internationale deelnemers van de Expo en zakelijke bijeenkomsten. Na 2022 zal de toren omgebouwd worden tot woontoren met 80 appartementen en een commerciële ruimte op de begane grond.

Ons werk
Winkelman Engineering was verantwoordelijk voor het maken van het ontwerp van de werktuigbouwkundige en elektrotechnische gebouwgebonden installaties.

De uitdaging
Bijzonder aan dit project is dat de woontoren eerst zal worden ingericht als tijdelijke woonruimte voor deelnemers van de Expo en een tijdelijk restaurant op de bovenste verdieping. Na afloop van de Expo zal het tijdelijke restaurant worden ontmanteld en wordt de verdieping omgebouwd naar appartementen. Uitdagend bij het maken van het ontwerp voor de gebouwgebonden installaties is het nu alvast geschikt maken van de installaties voor de appartementen, zodat er geen dubbele investeringen nodig zijn. Hiervoor is het nodig dat de installaties op de bovenste verdieping zowel voor het tijdelijke restaurant als de appartementen voldoende zijn.

Nieuwbouw woontoren Flores – Floriade

Melk en zuivel staat centraal bij alles wat Friesland Campina doet. De activiteiten binnen FrieslandCampina zijn onderverdeeld in vier business groups: Consumer Dairy; Dairy Essentials; Ingredients; Specialised Nutrition.

De case
De fabriek van FrieslandCampina in Beilen valt onder de divisie ‘Ingredients’. Door de toegenomen vraag uit Azië vinden forse investeringen plaats en is zowel de productie als de werkgelegenheid de laatste jaren flink toegenomen. FrieslandCampina heeft een compleet nieuwe fabriek voor babyvoeding gerealiseerd. Er is een gebouw ontworpen van 16.000m2 BVO waarin de ingrediënten van babypoedermelk worden gemengd, volautomatisch worden getransporteerd in bag bags en uiteindelijk via vullijnen in consumentenblikverpakking belanden: helemaal gereed voor transport naar China.

Ons werk
Winkelman Engineering & Consultancy is verantwoordelijk voor de complete engineering van de werktuigbouwkundige installaties van dit project. Een technisch complexe opdracht door de stringente klimaateisen die er gesteld worden. De hele fabriek is een cleanroom omdat hier babypoeder gemengd en verpakt wordt. De installaties die wij ontwerpen zijn qua ventilatie dan ook voorzien van ultrafiltratie op de ventilatielucht en kenmerken zich door een hoog ventilatievoud.

Het totale ontwerp is door onze engineers uitgewerkt in 3d met behulp van Revit.

In 2016 is de nieuwe fabriek operationeel, gedurende de uitvoering van de bouw hebben wij toezicht gehouden op de kwaliteit van het gerealiseerde werk.

Nieuwbouw fabriek FrieslandCampina, Beilen

Op het plein aan de Jan den Haenstraat zal een nieuw kindcentrum worden gerealiseerd waarin OBS de Roos samen met de Narcis Querido zich zullen samenvoegen in een gebouw. Een integraal kindcentrum (IKC) voor kinderen van 0-12 jaar dat 50 weken per jaar van 07:00 – 19:00 uur geopend is. Dat betekent basisonderwijs, kinderopvang, voorschoolse, tussen- en buitenschoolse opvang en diverse multifunctionele ruimten onder één dak. En dat alles vanuit één visie binnen één organisatie.  

De case
Stichting AWBR gaat 2 scholen samenvoegen tot een kindcentrum. Hiervoor is een grootschalige verbouwing nodig. Een deel van het pand wordt gesloopt en deels vernieuwd en uitgebreid. De installaties worden compleet vervangen en aangepast naar de huidige eisen en rekening houdend met duurzaamheid.

Ons werk
Het gebouw wordt waar mogelijk nageïsoleerd waardoor laagtemperatuurverwarming en hoogtemperatuur koeling mogelijk wordt en een laag energiegebruik wordt geborgd. Er is sprake van een ruimtelijk open ontwerp waarbij leslokalen niet allemaal zijn voorzien van geluidwerende wanden. Middels geluidwerende zones en akoestische voorzieningen wordt een aangename akoestische kwaliteit bereikt. De geluidwerende zones zijn tevens de brandcompartimenten en de extra beschermde vluchtroutes.

Het ontwerp van het gebouw is opgezet als een all-electric gebouw dat wordt verwarmd en gekoeld met behulp van warmtepompen in combinatie met (deels) vloerverwarming/vloerkoeling en radiatoren. De klimaatinstallaties zijn gebaseerd op het programma van eisen frisse scholen klasse B. Er wordt ruim voldoende geventileerd waarmee een uitstekend klimaat wordt geborgd. Door de toepassing van vraag gestuurde ventilatie wordt geen overmatige energie gebruikt. De temperatuur in de verschillende ruimtes kan met behulp van naverwarmers individueel worden nageregeld. Ventilatoren en overige apparatuur waaronder de verlichting worden energiezuinig geselecteerd waarbij de toegepaste verlichtingsschakelingen zijn afgestemd op het gebruik van het gebouw en binnenruimtes. De benodigde elektrische energie wordt opgewekt met behulp van PV-panelen die op de dakvlakken zijn geïntegreerd. Hiermee wordt aan de BENG eisen voldaan.

Winkelman Engineering heeft het ontwerp van de installaties verzorgd en heeft het hele ontwerp in BIM opgezet. De oplevering van de school zal plaatsvinden in augustus 2021.

De uitdaging
Met de technische inpassing van de installaties moest rekening worden gehouden met een groot aantal architectonische en esthetische elementen. De complexiteit van het gebouw maakte dit project tot een uitdagend vraagstuk.

Vernieuwbouw Integraal Kind Centrum De Vindplaats

Callidus is een technisch projectenbureau dat gespecialiseerd is in het ontwerpen en produceren van hoogwaardige op maat gemaakte, mechatronische systemen voor maritieme- en industriële toepassingen.

De case
In mei 2010 is de nieuwbouw van Callidus Group opgeleverd en in gebruik genomen. Met de nieuwbouw wordt beoogd een duurzaam en innovatief pand te realiseren. Gestreefd is naar een optimalisatie van comfort en energiezuinigheid.

Ons werk
Na realisatie bleken er ten aanzien van het energiegebruik en het comfort nog optimalisaties mogelijk. Daarom is aan Winkelman Engineering de opdracht verleend hiervoor een plan uit te werken en vervolgens de implementatie hiervan te begeleiden. 

De aanpassingen omvatten een aantal hydraulische en regeltechnische aanpassingen. Hierdoor is het energiegebruik nog fors gereduceerd. Het gebouw wordt nu volledig gekoeld met behulp van de koude die in de winterperiode in de bodem wordt opgeslagen. Naast de reductie op het energiegebruik hebben de aanpassingen eveneens geleid tot een stabieler en comfortabeler binnenklimaat.

Winkelman Engineering was betrokken bij het uitwerken plan upgrade, het verzorgen van de aanbesteding en projectmanagement tijdens de realisatie en monitoring.

De uitdaging
Voor dit project was de voornaamste uitdaging om een complexe installatie op een goede functionele wijze te laten fungeren, waarbij deze tevens simpel in gebruik is.

Upgrading installatie kantoor Callidus Joure

GGZ Noord-Holland Noord (GGZ NHN) biedt geestelijke gezondheidszorg voor alle leeftijden bij ernstige psychiatrische klachten. Dit doen zij vanuit een van de eigen locaties, bij mensen thuis, in de dagactiviteitencentra, in voorzieningen voor beschermd wonen, maar ook in de huisartsenpraktijk of verzorgingshuizen. De doelstelling is het ondersteunen van hun cliënten en hun familie in het eigen herstelproces. Binnen GGZ NHN werken circa 2.000 mensen verspreid over ruim 30 locaties in Noord-Holland.

De case
GGZ NHN is voornemens om op haar hoofdlocatie Landgoed Willibrordus te Heiloo door middel van nieuwbouw en aanbouw 40 plaatsen toe te voegen aan de bestaande forensische psychiatrische afdeling (FPA). De FPA is bedoeld als overgangsvoorziening tussen een penitentiaire inrichting en de reguliere ggz. Het gebouw voldoet aan veiligheidsniveau 2 vanuit justitiële vereisten voor een FPA.

Ons werk
Winkelman Engineering heeft aan de hand van de eisen en wensen van GGZ NHN advieswerkzaamheden uitgevoerd. De aanbouw moet toekomstbestendig zijn, het dient zodanig flexibel te zijn dat het mogelijk is om deze in de toekomst ‘om te bouwen’ en/of delen af te stoten. Daarnaast is de wens om de ruimtes en voorzieningen niet specifiek in te richten voor één doelgroep. Er moet een omgeving worden gecreëerd waar aan iedereen maatwerk kan worden geboden en waar men mee kan bewegen met toekomstige veranderingen. Winkelman Engineering heeft advies uitgebracht over de installatietechniek en dit uitgewerkt in een ontwerp. Daarnaast heeft Winkelman Engineering begeleidingswerkzaamheden verricht bij de uitvoering en oplevering van het project.

De Uitdaging
Voor het ontwerp en de adviezen heeft Winkelman Engineering ‘out-of-the-box’ gedacht en ‘state of the art’ techniek toegepast. GGZ NHN heeft namelijk de ambitie om ‘het beste gebouw van Europa’ voor haar cliënten te ontwikkelen. Het gebouw moet als healthy environment voor de cliënten functioneren, gericht op het herstel en verstellen van relaties. Het gebouw moet passen in de visie van Landgoed Willibrordus en haar stedenkundige mogelijkheden. Daarnaast dient het gebouw zeer duurzaam, flexibel, toekomstbestendig en een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering mogelijk te maken. Ook het spanningsveld tussen bescherming bieden en vrijheid geven voor de doelgroep van dit gebouw was wat dit een uitdagend project maakte.

GGZ Noord-Holland-Noord: Uitbreiding van 40 plaatsen op de forensische psychiatrische afdeling

Medewerkers en leerlingen van basisschool Princenhof in Leeuwarden zijn in augustus 2014 begonnen in een gloednieuw schoolgebouw. Nieuwbouw was nodig, want het oude gebouw raakte gedateerd en was niet berekend op de groei van deze protestants-christelijke basisschool. Welke onderdeel is van stichting Noorderbasis, waaronder meerdere basisscholen in Noord-Nederland vallen.

De case
Naast de bestaande school kwam een perceel bouwgrond beschikbaar, ideaal voor de nieuwbouw. De school kon daardoor tijdens de zomervakantie geruisloos verhuizen, zonder tijdelijke overbrugging. Bij de school is ook een sporthal gebouwd, die door de gemeente Leeuwarden wordt gehuurd. Zowel school als sporthal zijn compleet voorzien van ledverlichting.

Ons werk
De basis van het schoolgebouw is een goede gebouwschil met RC-waarde van 5 en HR++-beglazing. De klimaatinstallatie is verder traditioneel, maar met een verstandig duurzaam randje. De basisinstallatie is gekozen, omdat die eenvoudig te onderhouden is. Wel hebben we gezorgd dat de opwekkingsrendementen hoger liggen dan traditioneel.  Daarom is de cv-ketel aangesloten op laagtemperatuurverwarming in de vorm van vloerverwarming. Zodat de cv-ketel niet boven de 45 graden aanvoer komt. Daarnaast is gekozen voor gebalanceerde ventilatie met hoog rendement warmte terugwinning. Voor de klaslokalen is een luchtbehandeling kast van 10.000 m3/h met warmtewiel geplaatst, terwijl de sporthal met een kleinere unit van 3.000 m3/h wordt geklimatiseerd. Omdat de sportzaal volledig met lucht wordt verwarmd, is de luchtbehandeling kast van een recirculatiesectie voorzien, zodat ook buiten de gebruiksuren – wanneer weinig of geen ventilatie nodig is – voldoende warmte kan worden ingebracht. De leerkrachten kunnen de temperatuur in hun lokaal nog een beetje beïnvloeden, doordat in de luchttoevoerkanalen naar de lokalen kleine elektrische na-verwarmers zijn aangebracht.

De uitdaging
Winkelman Engineering heeft het ontwerp van de installaties verzorgd en was tevens verantwoordelijk voor het traject van aanbesteding tot het contracteren van de aannemers. Tijdens het gehele proces waren er twee eindgebruikers met eigen belangen, deze konden we goed behartigen. Tijdens de uitvoering van het werk waren we verantwoordelijk  voor het houden van toezicht op de bouw en ook het toetsen van de kwaliteit van de installatie werkzaamheden, met name het integreren van 2500m2 aan installaties in het dak, vergt een juiste afstemming met de betrokken partijen. De oplevering van de school vond plaats in augustus 2014.

NoorderBasis: Nieuwbouw “de Princenhof” Leeuwarden

Aan de Acaciahage in Stadskanaal komen drie basisscholen en een peuterspeelzaal samen in één nieuw onderwijsgebouw. Hiervoor zijn twee bestaande scholen gesloopt en twee scholen herbestemd.

De case
Het gebouw is opgezet als een all-electric gebouw dat wordt verwarmd en gekoeld met behulp van een drietal warmtepompen in combinatie met vloerverwarming en vloerkoeling. De klimaatinstallaties zijn gebaseerd op het programma van eisen frisse scholen klasse B. Door voldoende ventilatie wordt een uitstekend klimaat geborgd. Door de toepassing van vraaggestuurde ventilatie wordt geen overmatige energie gebruikt.

Ventilatoren en overige apparatuur zoals de verlichting, is energiezuinig geselecteerd. Hierbij zijn de toegepaste verlichtingsschakelingen afgestemd op het gebruik van het gebouw en binnenruimtes. De benodigde elektrische energie wordt opgewekt met behulp van PV-panelen die op de dakvlakken zijn geïntegreerd. De scholen hebben ieder een eigen vleugel, maar in de toekomst kan er ook dusdanig gewisseld en geschoven worden, dat er één school ontstaat. Door in het ontwerptraject ruim aandacht te besteden aan een integrale keuzebepaling voor wat betreft het installatieconcept in combinatie met de gebouweigenschappen, heeft dit geresulteerd in een flexibel en comfortabel gebouw met uitstekende energetische eigenschappen.

Ons werk
Wij hebben het ontwerp van de technische installaties verzorgd en de uitvoering begeleid. Ook heeft ons team een bijdrage geleverd aan de aanbestedingsfase en prijs- & contractvorming met de geselecteerde aannemers.

Gemeente Stadskanaal, Scholengroep Perspectief, Scholengroep OPRON, Stichting Peuterwerk: nieuwbouw IKC Acaciahage

Op Terschelling wordt als sinds 1875 maritiem onderwijs verzorgd, een lange historie op een unieke plek die uitstekend past bij de doelgroep. Anno nu is het instituut dat onderwijs verzorgt, het Maritiem Instituut Willem Barentsz, uitgegroeid tot het best uitgeruste nautische-technische instituut van Nederland. De huidige campus is echter sterk verouderd.

De case
De gemeente Terschelling gaat samen met woningstichting De Veste een nieuwe campus realiseren. Om dit te bewerkstelligen heeft woningstichting De Veste een aanbesteding georganiseerd waarbij 5 verschillende aannemers zijn benaderd om op basis van een Programma van Eisen hun plannen te presenteren voor een compleet nieuwe campus.

Ons werk
Wij zijn door Friso Bouwgroep benaderd om voor dit bijzondere project een compleet ontwerp voor de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties te verzorgen. Samen met Mecanoo Architecten en DGMR is een optimaal ontwerp gemaakt waarbij nadrukkelijk getoetst is op belevingswaarde, gebruikswaarde en toekomstwaarde. Het resultaat is een zeer energiezuinig, efficiënt, comfortabel en onderhoudsvriendelijk gebouw.

Trots op het eindresultaat
Helaas is ons ontwerp door woningstichting De Veste niet gekozen tot het te realiseren gebouw. Dit weerhoudt ons er niet van niet ons ontwerp hierbij te presenteren. We zijn trots op het eindresultaat en tonen dit graag.

Erg bijzonder aan het installatie-ontwerp is dat er klimaatsystemen zijn toegepast waarbij ventilatielucht, licht, warmte en kou afhankelijk van de vraag wordt toegevoerd. Per kamer kan de temperatuur onafhankelijk geregeld worden en komt verse lucht via drukgeregelde roosters de kamers binnen. Deze roosters zijn speciaal geconstrueerd voor gebieden met veel wind en passen de grootte van de opening aan als er veel wind staat, zodat tochtverschijnselen uitblijven. In de zomer kan het ventilatiesysteem gebruikt worden voor zomernachtventilatie.

Tenslotte zijn de installaties dusdanig opgezet dat deze gesplitst zijn in een opwekking-, drager- en inbouwgedeelte. Deze scheiding biedt de mogelijkheid om voor de huidige toepassing een geheel passende installatie te ontwerpen en heeft als voordeel dat bij functiewijzigingen slechts een beperkte aanpassing van het inbouwgedeelte nodig is.

Woningstichting De Veste, Ommen en het Willem Barentszcollege: Campus Maritiem Instituut Willem Barentsz, Terschelling

In november 2013 legde een grote brand het bestaande restaurant de Wok van Musselkanaal volledig in de as. Medio 2015 zal worden aangevangen met de bouw van een volledig nieuw restaurant op de bestaande locatie. In het restaurant zijn 2 open keukens gepland; de bereidingskeuken en de wokkeuken. Het restaurant biedt plaats aan 200 personen. 

Ons werk
Voor het nieuwe wokrestaurant in Musselkanaal hebben wij het ontwerp van de gebouwgebonden werktuigbouwkundige- en elektrotechnische installaties verzorgd. Ook zijn we verantwoordelijk voor de integratie van de keukeninstallaties in het totale concept. Bijzonder hierbij is de wijze van ventilatie in het restaurant en de keukens.

Nieuwbouw wok restaurant Musselkanaal

Als begin van de vernieuwing van de oostwand, aan de voet van de Martinitoren, is op één van de meest markantste hoeken van de stad de nieuwe sociëteit van studentencorps Vindicat atque Polit aan de Grote Markt gerealiseerd. Het resultaat is een robuust, ambachtelijk maar ook stijlvol pand geworden. Het oppervlak van de nieuwbouw bedraagt ca. 4.000m². 

Ons werk
In opdracht van de gemeente Groningen hebben wij tijdens de realisatie van dit project het toezicht over de installatiewerkzaamheden gevoerd. Op deze wijze waren wij de ogen en oren van de opdrachtgever op het bouwproject en konden kwaliteit, efficiency, kosten en het tijdspad op vakkundige wijze door onze mensen bewaakt worden.