Revitalisatie Stadhuis Groningen

Midden in de binnenstad op de Grote Markt staat het iconische stadhuis van Groningen. Het neoclassicistische rijksmonument is ontworpen door de architect Husly in de achttiende eeuw.

De case
Het stadhuis op de Grote Markt in Groningen is gerevitaliseerd. Het stadhuis is gerenoveerd, er heeft groot onderhoud en een interne verbouwing plaats gevonden. Daarnaast is het Stadhuis toekomstbestendig gemaakt door een aantal duurzaamheidsmaatregelen door te voeren. Verder is het stadhuis voorzien van een nieuwe raadzaal op de zolderverdieping. Hiervoor is er in het hart van het gebouw een tussenvloer die in de jaren negentig was geplaatst verwijderd, waardoor er een nieuwe burgerzaal ontstaat die direct verbonden is met de Grote Markt.

Ons werk
Gedurende de revitalisatie van het stadhuis fungeert Winkelman Engineering als toezichthouder voor wat betreft de installaties. In onze rol als toezichthouder dragen wij onder andere zorg voor het afstemmen van de werkzaamheden met de betrokken partijen en het controleren van de kwaliteit van het uitgevoerde werk. Wij hebben oog voor het proces, zodat de juiste activiteiten ook op het juiste moment plaatsvinden. Daarnaast letten wij op de installatietechnische details en hebben we ook oog voor de scheidslijnen van de verschillende disciplines.

De uitdaging
Het Stadhuis betreft een Rijksmonumentaal gebouw, wat betekent dat er diverse beperkingen zijn in de mogelijkheden. De aanpassingen nodig voor de revitalisatie dienen zorgvuldig geïntegreerd te worden in de bestaande monumentale structuren.

Revitalisatie Stadhuis Groningen

Het Rijksmonumentale Raadhuis van Hilversum is een van de hoogtepunten van de architect Willem Marinus Dudok. Het kubistische stadhuis wordt vooral gekarakteriseerd door de 48 meter hoge klokkentoren en de strakke asymmetrische gevels.

De case
De Gemeente Hilversum is voornemens om in het raadhuis dat als bestuurscentrum wordt gebruikt energiebesparende en Arbo technische maatregelen uit te voeren.

Ons werk

Winkelman Engineering heeft opdracht gekregen om het voorontwerp, definitief ontwerp en technisch ontwerp uit te werken en de gehele realisatie van het werk te begeleiden. Het project heeft de volgende omvang:

De uitdaging
Vanwege de complexe structuur van het gebouw en de monumentale status is het een zoektocht naar creatieve en innovatieve oplossingen om met name de kanalentracés en ventilatievoorzieningen zodanig te positioneren dat deze geen afbreuk doen aan het monument maar wel voldoen aan de randvoorwaarden qua geluid en energiezuinigheid. Een interessant project aan een prachtig en uniek raadhuis!

Verduurzaming Raadhuis Hilversum

De Cornelis Vrijschool is gevestigd in een karakteristiek gebouw uit 1910. De algemeen bijzondere buurtschool in Amsterdam Oud-Zuid biedt plek voor zo’n 250 leerlingen. 

De Case
De Cornelis Vrijschool te Amsterdam, gevestigd in een historisch 19e eeuws pand wordt gerenoveerd. Bij deze renovatie blijven alleen de gezichtsbepalende gevels staan en zal de school van binnenuit compleet nieuw worden opgebouwd en gemoderniseerd worden volgens de nieuwste technieken. 

Ons werk
Het gebouw wordt waar mogelijk nageïsoleerd waardoor laagtemperatuurverwarming en hoogtemperatuur koeling mogelijk wordt en een laag energiegebruik wordt geborgd. Door toepassen van lewis-vloeren met geluidwerende plafonds en geluidwerende metalstud wanden wordt ook de interne geluidwering geoptimaliseerd tot frisse scholen klasse B, terwijl de hoofd draag constructie voor de oorspronkelijk houten vloeren intact kan blijven. De metal stud wanden en de geluidwerende plafonds zorgen daarnaast voor de gewenste brandscheidingen, zodat het schoolgebouw voldoende wordt gecompartimenteerd en er tevens veilige extra beschermde vluchtroutes zijn ontstaan.

Het gebouw is opgezet als een all-electric gebouw dat wordt verwarmd en gekoeld met behulp een drietal warmtepompen in combinatie met vloerverwarming en vloerkoeling. De klimaatinstallaties zijn gebaseerd op het programma van eisen frisse scholen klasse B. Er wordt ruim voldoende geventileerd waarmee een uitstekend klimaat wordt geborgd. Door de toepassing van vraag gestuurde ventilatie wordt geen overmatige energie gebruikt. Ventilatoren en overige apparatuur waaronder de verlichting zijn energiezuinig geselecteerd waarbij de toegepaste verlichtingsschakelingen zijn afgestemd op het gebruik van het gebouw en binnenruimtes. De benodigde elektrische energie wordt opgewekt met behulp van PV-panelen die op de dakvlakken zijn geïntegreerd. Hiermee wordt ondanks het beperkte dakvlak op ingenieuze aan de BENG eisen voldaan.

Wij hebben het ontwerp van de installaties verzorgd en waren tevens betrokken bij het traject van aanbesteding tot het contracteren van de aannemers. Op dit moment is de bouw in volle gang en ondersteunen wij de directie bij het houden van toezicht op de bouw en ook het toetsen van de kwaliteit van de installatie werkzaamheden. De oplevering van de school zal plaatsvinden in augustus 2021.

De uitdaging
De binnenstedelijke ligging en het monumentale karakter van de school maakte dit project uitdagend en interessant. In eerste instantie was er geen plek om de warmtepompen en de luchtbehandelingskasten op te stellen. Winkelman Engineering heeft daarom, passend binnen de binnenstedelijke en monumentale eisen, een opstelling op het dak ontworpen.

Vernieuwbouw Cornelis Vrijschool, Amsterdam

In het oosten van Gelderland, vlakbij Nijmegen, staat een groots en imposant gebouw: Kasteel Wijchen. De eerste vermelding in de geschiedenis dateert uit 1392. De eerste bouw gaat echter terug tot het midden van de 14e eeuw. Sindsdien is het bewoond door verschillende adellijke families, waaronder Emilia van Nassau, de dochter van Willem van Oranje. Het kasteel is meerdere keren gerestaureerd, na schade door verwoesting en brand. Sinds 1933 doet het kasteel onder andere dienst als gemeentehuis.

De case
Door de jaren heen zijn er diverse verbouwingen geweest. Nu staat er weer een nieuwe verbouwing op de planning. De binnenplaats wordt voorzien van een glazen overkapping, de kelder wordt ingericht als tentoonstellingsruimte en de installaties voor bijna elke ruimte worden onder handen genomen.

Ons werk
In samenwerking met B&I ontwerp en advies heeft Winkelman Engineering een definitief ontwerp voor de installaties van Kasteel Wijchen opgesteld. Voor bijna alle ruimten is er een luchtbehandelingsinstallatie ontworpen om de diverse ruimten te verwarmen en te koelen. Daarnaast is er onderzocht op welke manier het kasteel verduurzaamt kan worden. Hiervoor zijn er warmtepompen geadviseerd om de warmteopwekking te verduurzamen. Tot slot is het definitief ontwerp uitgewerkt in een werkomschrijving.

De uitdaging
Het kasteel betreft een monument. Dit betekent dat er geen afbreuk mag worden gedaan aan de monumentale waarde van het kasteel en dat alle werkzaamheden zorgvuldig moeten worden afgewogen. De uitdaging daarbij is om een zo’n functioneel mogelijke installatie aan te brengen met dito comfortniveau, zonder afbreuk te doen aan het monument. Dit vraagt om creatieve oplossingen om de grote ventilatiekanalen in het monumentale kasteel te integreren, waarin niks recht is en muren soms tot een halve meter dik zijn. 

Advieswerkzaamheden gebouwgebonden installaties Kasteel Wijchen

Al eeuwenlang is Herengracht 502 een grachtenpand waarin gewoond en gewerkt wordt. Sinds 1927 heeft dit pand, dat soms wordt aangeduid als het Huis met de Kolommen of het Deutzhuis, de functie van ambtswoning van de burgemeester.

De case
De verwarmingsketels van de Ambtswoning waren aan vervanging toe. De gemeente Amsterdam heeft ons gevraagd te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn op het gebied van duurzame verwarmingsinstallaties.

Ons werk
Er is geïnventariseerd wat de mogelijkheden zijn om het Ambtsgebouw op duurzame wijze te gaan verwarmen, waarbij het gebruik van aardgas zoveel mogelijk beperkt wordt. Hiervoor is een variantenstudie opgesteld met als doel het inventariseren van mogelijke varianten als vervanging van de huidige warmte-opwekkingsinstallatie. De meest optimale variant is op grond van technische en financiële haalbaarheid geadviseerd. De uitkomst van de variantenstudie is vervolgens vertaald naar een werkomschrijving.

De uitdaging
De uitdaging van dit project was het integreren van een nieuwe warmte-opwekkingsinstallatie in het monumentale pand. Zowel het interieur als het exterieur heeft een monumentaal karakter, waardoor reguliere oplossingen niet realiseerbaar zijn.

Verduurzaming (van de warmte-opwekkingsinstallatie in het) Ambtsgebouw te Amsterdam.

Al meer dan 50 jaar doet Paradiso dienst als poppodium, nachtclub en cultuurpaleis in één. Paradiso is gevestigd in het voormalige verenigingsgebouw uit 1879 van het kerkgenootschap De Vrije Gemeente. Sinds 1986 heeft Paradiso hier haar deuren geopend en brengt zij talent en publiek samen.

De case
De bestaande luchtbehandelingskast van de kleine zaal is aan het einde van haar technische levensduur. Paradiso is van plan deze te vervangen. Een goed moment om de verschillende mogelijkheden te onderzoeken.

Ons werk
Winkelman Engineering heeft een variantenstudie uitgevoerd voor Paradiso om de mogelijkheden voor een nieuwe luchtbehandelingskast te onderzoeken. Door veranderende wet- en regelgeving moet er een grotere luchtbehandelingskast voor terugkomen. De nieuwe luchtbehandelingskast moet worden ingepast in de huidige technische ruimte. De meest optimale variant is vervolgens uitgewerkt tot een ontwerp.

De uitdaging
Het monumentale karakter van het pand en de situering van de technische ruimte op de zesde verdieping maakte de technische inpassing van de nieuwe installatie tot een complex en uitdagend vraagstuk.

Luchtbehandelingskast kleine zaal Paradiso, Amsterdam

Tussen de dorpen Heino en Wijhe ligt kasteel ‘Het Nijenhuis’. De geschiedenis van het kasteel gaat terug tot de 14e eeuw en werd bewoond door diverse adellijke families. In de loop van de eeuwen zijn er diverse aanpassingen en renovaties gedaan aan het kasteel. Sinds 1958 bewoonde collectioneur en grondlegger van Museum de Fundatie Dirk Hannema het kasteel tot aan zijn dood in 1984. In 2003/2004 is het kasteel nogmaals verbouwd en gerenoveerd en werd het kasteel, voorheen alleen op afspraak te bezichtigen, volledig toegankelijk voor publiek. Hannema’s collectie is tot op de dag van vandaag wereldwijd bekend.

De case
De provincie Overijssel heeft Winkelman Engineering in 2013 gevraagd de mogelijkheden te onderzoeken om het kasteel te voorzien van verwarming om het binnenklimaat in de publiekstoegankelijke ruimtes beheersbaar te houden.

Ons werk
Na het opstellen van een variantenstudie naar de mogelijkheden om het eeuwenoude kasteel het “Nijenhuis” op duurzame wijze te verwarmen, het monument mocht hierbij niet aangetast worden. Is gekozen voor een unieke variant waarbij het kasteel wordt verwarmd met behulp van de omliggende gracht. Inmiddels functioneert deze installatie ruim 3 jaar op betrouwbare wijze en wordt de gracht die oorspronkelijk de functie had om het kasteel en haar inwoners te beschermen ingezet om het kasteel te klimatiseren.  

De uitdaging
De geschiedenis van het kasteel gaat meerdere eeuwen terug in de tijd. Dit project was hierdoor een uitdagende opdracht waarbij het monumentale karakter van het pand niet uit het oog verloren mocht worden.

Provincie Overijssel: Kasteel ‘Het Nijenhuis” Heino

Frascati is een innovatief en dynamisch theater in het centrum van Amsterdam. Jaarlijks presenteert Frascati zo’n 450 verschillende nationale en internationale voorstellingen en produceert het zo’n twintig grote en kleine producties.

De case
Het binnenklimaat, de verwarming, koeling en ventilatie, van de theaterzalen van Frascati was niet meer optimaal.

Ons werk
Naar aanleiding van klachten over het binnenklimaat hebben we onderzoek gedaan naar de oorzaak en hoe we deze klachten effectief kunnen oplossen. Ons team heeft een klimaatonderzoek uitgevoerd, waarbij de aspecten die het binnenklimaat negatief beïnvloeden zijn vastgesteld. Vervolgens zijn er complete en concrete oplossingen aangereikt voor de verwarmings-, koel- en ventilatie-installaties.

De uitdaging
Gezien het monumentale karakter van het pand was de technische inpassing in het pand de grootste uitdaging. Ook moest ons team rekening houden met de binnenstedelijke ligging van het theater en de functie van de verschillende zalen.

Gemeente Amsterdam: optimalisatie binnenklimaat theaterzalen Frascati, Amsterdam

Met 16 verschillende scholen, ongeveer 14.000 studenten, 1.200 cursisten en ruim 1.400 medewerkers is Noorderpoort één van de grootste ROC’s (Regionaal Opleidingscentrum) van Noord-Nederland. Het Noorderpoort College is te vinden in de provincies Groningen en Assen.

De case
In het monumentale pand aan de Hora Siccamasingel 177 te Groningen wordt lesgegeven aan studenten van de opleiding Business en Administration. Het Noorderpoort College heeft Winkelman Engineering gevraagd te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het pand te verduurzamen en om het binnenklimaat te verbeteren en om het realisatietraject hiervan te begeleiden. Om het binnenklimaat te verbeteren is er een volwaardige ventilatie installatie geïnstalleerd in combinatie met een individuele temperatuurregeling per ruimte. De gerealiseerde installatie voorziet in voldoende ventilatie om een goede leeratmosfeer te realiseren. De installatie is geschikt om per ruimte te kunnen koelen en te verwarmen zodat de binnentemperatuur zowel zomers als winters behaaglijk is. Voor het verduurzamen van het pand is onder andere de gevel geoptimaliseerd. Daarnaast is er een warmtepomp geplaatst, waarmee restwarmte uit de ventilatielucht wordt teruggewonnen.

Ons werk
Voor de installaties hebben we het voorontwerp en het detailontwerp verzorgd. Ook waren we verantwoordelijk voor het traject van aanbesteding tot het contracteren van de installateurs en tijdens de realisatie hebben we een rol gekregen in het houden van toezicht op de kwaliteit van de uit te voeren werkzaamheden alsook de directievoering hierover.

In december 2016 vond de oplevering plaats. Om een goede werking van de installatie te waarborgen is na afronding van de realisatiefase een monitoringstraject ingezet van 2 jaar. Inmiddels is het energieverbruik van het pand meer dan gehalveerd.

De uitdaging
Het Noorderpoort College aan de Hora Siccamasingel betreft een monumentaal pand. De monumentale karakteristiek van het pand maakte de integratie van de ventilatie installatie tot een uitdagend vraagstuk.