Revitalisatie Stadhuis Groningen

Midden in de binnenstad op de Grote Markt staat het iconische stadhuis van Groningen. Het neoclassicistische rijksmonument is ontworpen door de architect Husly in de achttiende eeuw.

De case
Het stadhuis op de Grote Markt in Groningen is gerevitaliseerd. Het stadhuis is gerenoveerd, er heeft groot onderhoud en een interne verbouwing plaats gevonden. Daarnaast is het Stadhuis toekomstbestendig gemaakt door een aantal duurzaamheidsmaatregelen door te voeren. Verder is het stadhuis voorzien van een nieuwe raadzaal op de zolderverdieping. Hiervoor is er in het hart van het gebouw een tussenvloer die in de jaren negentig was geplaatst verwijderd, waardoor er een nieuwe burgerzaal ontstaat die direct verbonden is met de Grote Markt.

Ons werk
Gedurende de revitalisatie van het stadhuis fungeert Winkelman Engineering als toezichthouder voor wat betreft de installaties. In onze rol als toezichthouder dragen wij onder andere zorg voor het afstemmen van de werkzaamheden met de betrokken partijen en het controleren van de kwaliteit van het uitgevoerde werk. Wij hebben oog voor het proces, zodat de juiste activiteiten ook op het juiste moment plaatsvinden. Daarnaast letten wij op de installatietechnische details en hebben we ook oog voor de scheidslijnen van de verschillende disciplines.

De uitdaging
Het Stadhuis betreft een Rijksmonumentaal gebouw, wat betekent dat er diverse beperkingen zijn in de mogelijkheden. De aanpassingen nodig voor de revitalisatie dienen zorgvuldig geïntegreerd te worden in de bestaande monumentale structuren.

Revitalisatie Stadhuis Groningen

NAM is levert energie aan de samenleving en de industrie. Dat doen zij door het opsporen, ontwikkelen produceren van olie en gas uit de Nederlandse ondergrond. Het hoofdkantoor van de NAM is gesitueerd in Assen.

De case
Het binnenklimaat in diverse vertrekken van het hoofdkantoor wordt door de gebruikers als onprettig ervaren. Wij zijn gevraagd te onderzoeken wat de oorzaak is van de huidige klimaatklachten en na te gaan op welke wijze en met welke maatregelen deze verholpen kunnen worden.

Ons werk
Wij hebben een klimaatonderzoek uitgevoerd om de oorzaak van deze klachten te achterhalen. Aan de hand van een uitgebreide inventarisatie en inspectie op locatie en onderzoek naar de huidige opgestelde verwarmings-, koel- en ventilatiecapaciteit zijn de problemen met betrekking tot het binnenklimaat in beeld gebracht. Na het analyseren van de oorzaken zijn er een aantal haalbare oplossingen vergeleken. De meest optimale oplossingsrichtingen zijn uitgewerkt inclusief kostenraming, zodat er een gedegen advies gemaakt kon worden. De geadviseerde oplossing is inmiddels gerealiseerd.

Klimaatonderzoek hoofdkantoor NAM

De Vrije Baptisten Gemeente Bethel te Drachten is een kerkelijke gemeenschap. Deze kerk kan bestempeld worden als één van de weinige mega-kerken in Nederland. Gemiddeld komen er op een zondag ca. 5.000 mensen in het gebouw van de Bethel.

De case
Het kerkgebouw bestaat uit meerdere zalen waarin men samen kan komen. De grootste samenkomstzaal biedt plaats aan 1.750 mensen, daarnaast is er een kerkzaal met 800 zitplaatsen en er is een grote ruimte waar ruimte is voor ontmoeting. Verder kenmerkt het gebouw zich door een groot aantal kleinere ruimtes voor kinder- en jeugdwerk, als ook een kantoor- en vergaderzone van ca. 1.000 m2, verdeeld over 19 ruimtes. Een bijzonder gebouw met een zeer multifunctioneel karakter.

Ons werk
Wij hebben advieswerk verricht met betrekking tot de complete elektrotechnische-, werktuigbouwkundige- en regeltechnische installaties. De luchtbehandelingsinstallatie wordt vervangen door een nieuwe installatie welke de diverse samenkomstzalen en spreekkamers voorziet van ventilatie en temperatuurbeheersing. Daarnaast wordt er door middel van een warmtepompopstelling een duurzame energieopwekking voor verwarming en koeling gerealiseerd.

De uitdaging
De bezetting van de grote zalen wordt gekenmerkt door een relatief kortdurend piekmoment. Investeringen in duurzaamheid hebben daardoor een lange terugverdientijd. De uitdaging hierin was het vinden van een juiste balans tussen investering, functionaliteit en duurzaamheid. Met de huidige installatie configuratie is hierin een gezonde balans gerealiseerd.

Verbeteren binnenklimaat en realiseren duurzame energieopwekking VBG Bethel Drachten

Het Rijksmonumentale Raadhuis van Hilversum is een van de hoogtepunten van de architect Willem Marinus Dudok. Het kubistische stadhuis wordt vooral gekarakteriseerd door de 48 meter hoge klokkentoren en de strakke asymmetrische gevels.

De case
De Gemeente Hilversum is voornemens om in het raadhuis dat als bestuurscentrum wordt gebruikt energiebesparende en Arbo technische maatregelen uit te voeren.

Ons werk

Winkelman Engineering heeft opdracht gekregen om het voorontwerp, definitief ontwerp en technisch ontwerp uit te werken en de gehele realisatie van het werk te begeleiden. Het project heeft de volgende omvang:

De uitdaging
Vanwege de complexe structuur van het gebouw en de monumentale status is het een zoektocht naar creatieve en innovatieve oplossingen om met name de kanalentracés en ventilatievoorzieningen zodanig te positioneren dat deze geen afbreuk doen aan het monument maar wel voldoen aan de randvoorwaarden qua geluid en energiezuinigheid. Een interessant project aan een prachtig en uniek raadhuis!

Verduurzaming Raadhuis Hilversum

Basisschool ‘De Bolster’ is een Christelijke basisschool te Balk. De school maakt deel uit van stichting Nije Gaast.

De case
Naar aanleiding van diverse klachten over het klimaat in de school heeft Stichting Nije Gaast ons gevraagd onderzoek te doen naar de oorzaak van de klimaatproblemen met als doel deze klachten te verhelpen. Het bleek dat de bestaande installatie configuratie voor het klimatiseren van de lokalen niet in staat was om het gewenste binnenklimaat te realiseren en te voorzien in adequate ventilatie. Uiteindelijk is er een compleet nieuwe ventilatie installatie geïnstalleerd en is de verwarmingsinstallatie geoptimaliseerd en weer opnieuw ingeregeld.

Ons werk
Als start van het werk hebben we een onderzoek uitgevoerd naar de oorzaak van de klimaatklachten. Op basis hiervan is een variantenstudie opgesteld waarin is nagegaan op welke wijze en met welke maatregelen deze klachten zo optimaal mogelijk verholpen kunnen worden. De meest optimale variant, het installeren van een compleet nieuw ventilatiesysteem dat met 100% buitenlucht ventileert op basis van de actuele CO2 concentratie, is vervolgens vertaald naar een definitief ontwerp en werkbeschrijving. Tenslotte hebben we de realisatie mogen begeleiden en hebben we de oplevering verzorgd.

De uitdaging
Winkelman Engineering heeft advies gegeven voor het verbeteren van de klimaatinstallaties, waarbij het advies gebaseerd is op het programma van eisen frisse scholen klasse B. Binnen de bestaande gebouwstructuur was geen ruimte beschikbaar voor de aanleg van grote ventilatiekanalen, waardoor wij uitgebreid onderzoek hebben gedaan naar de mogelijkheden om toch het ventilatiesysteem klasse B te realiseren.

Aanbrengen ventilatie CBS De Bolster te Balk

De woontoren Flores is een eyecatcher op het Floriadeterrein in Almere en wordt de eerste woontoren in de nieuwe, groene stadswijk Hortus. Het wordt een speciaal gebouw, want de gevel krijgt een bijzonder kunstwerk, waarin het beplantingsplan voor de Floriade Expo 2022 zichtbaar is gemaakt.

De case
Gemeente Almere wil de Floriade in Almere ontwikkelen tot een groene stadswijk én hier een expo neerzetten die antwoord kan geven op de grote stedelijke uitdagingen van de toekomst. De woonwijk Hortus wordt een mooie, energie neutrale en bloeiende wijk met een mix van (sociale) huur- en koopwoningen. In de woonwijk is veel ruimte voor planten en bomen, er wordt om het groen heen gebouwd.

De 43,5 meter hoge toren Flores staat op het centrale plein van Hortus. De toren zal tijdens de Expo gebruikt worden als tijdelijke bewoning door de internationale deelnemers van de Expo en zakelijke bijeenkomsten. Na 2022 zal de toren omgebouwd worden tot woontoren met 80 appartementen en een commerciële ruimte op de begane grond.

Ons werk
Winkelman Engineering was verantwoordelijk voor het maken van het ontwerp van de werktuigbouwkundige en elektrotechnische gebouwgebonden installaties.

De uitdaging
Bijzonder aan dit project is dat de woontoren eerst zal worden ingericht als tijdelijke woonruimte voor deelnemers van de Expo en een tijdelijk restaurant op de bovenste verdieping. Na afloop van de Expo zal het tijdelijke restaurant worden ontmanteld en wordt de verdieping omgebouwd naar appartementen. Uitdagend bij het maken van het ontwerp voor de gebouwgebonden installaties is het nu alvast geschikt maken van de installaties voor de appartementen, zodat er geen dubbele investeringen nodig zijn. Hiervoor is het nodig dat de installaties op de bovenste verdieping zowel voor het tijdelijke restaurant als de appartementen voldoende zijn.

Nieuwbouw woontoren Flores – Floriade

De Cornelis Vrijschool is gevestigd in een karakteristiek gebouw uit 1910. De algemeen bijzondere buurtschool in Amsterdam Oud-Zuid biedt plek voor zo’n 250 leerlingen. 

De Case
De Cornelis Vrijschool te Amsterdam, gevestigd in een historisch 19e eeuws pand wordt gerenoveerd. Bij deze renovatie blijven alleen de gezichtsbepalende gevels staan en zal de school van binnenuit compleet nieuw worden opgebouwd en gemoderniseerd worden volgens de nieuwste technieken. 

Ons werk
Het gebouw wordt waar mogelijk nageïsoleerd waardoor laagtemperatuurverwarming en hoogtemperatuur koeling mogelijk wordt en een laag energiegebruik wordt geborgd. Door toepassen van lewis-vloeren met geluidwerende plafonds en geluidwerende metalstud wanden wordt ook de interne geluidwering geoptimaliseerd tot frisse scholen klasse B, terwijl de hoofd draag constructie voor de oorspronkelijk houten vloeren intact kan blijven. De metal stud wanden en de geluidwerende plafonds zorgen daarnaast voor de gewenste brandscheidingen, zodat het schoolgebouw voldoende wordt gecompartimenteerd en er tevens veilige extra beschermde vluchtroutes zijn ontstaan.

Het gebouw is opgezet als een all-electric gebouw dat wordt verwarmd en gekoeld met behulp een drietal warmtepompen in combinatie met vloerverwarming en vloerkoeling. De klimaatinstallaties zijn gebaseerd op het programma van eisen frisse scholen klasse B. Er wordt ruim voldoende geventileerd waarmee een uitstekend klimaat wordt geborgd. Door de toepassing van vraag gestuurde ventilatie wordt geen overmatige energie gebruikt. Ventilatoren en overige apparatuur waaronder de verlichting zijn energiezuinig geselecteerd waarbij de toegepaste verlichtingsschakelingen zijn afgestemd op het gebruik van het gebouw en binnenruimtes. De benodigde elektrische energie wordt opgewekt met behulp van PV-panelen die op de dakvlakken zijn geïntegreerd. Hiermee wordt ondanks het beperkte dakvlak op ingenieuze aan de BENG eisen voldaan.

Wij hebben het ontwerp van de installaties verzorgd en waren tevens betrokken bij het traject van aanbesteding tot het contracteren van de aannemers. Op dit moment is de bouw in volle gang en ondersteunen wij de directie bij het houden van toezicht op de bouw en ook het toetsen van de kwaliteit van de installatie werkzaamheden. De oplevering van de school zal plaatsvinden in augustus 2021.

De uitdaging
De binnenstedelijke ligging en het monumentale karakter van de school maakte dit project uitdagend en interessant. In eerste instantie was er geen plek om de warmtepompen en de luchtbehandelingskasten op te stellen. Winkelman Engineering heeft daarom, passend binnen de binnenstedelijke en monumentale eisen, een opstelling op het dak ontworpen.

Vernieuwbouw Cornelis Vrijschool, Amsterdam

Melk en zuivel staat centraal bij alles wat Friesland Campina doet. De activiteiten binnen FrieslandCampina zijn onderverdeeld in vier business groups: Consumer Dairy; Dairy Essentials; Ingredients; Specialised Nutrition.

De case
De fabriek van FrieslandCampina in Beilen valt onder de divisie ‘Ingredients’. Door de toegenomen vraag uit Azië vinden forse investeringen plaats en is zowel de productie als de werkgelegenheid de laatste jaren flink toegenomen. FrieslandCampina heeft een compleet nieuwe fabriek voor babyvoeding gerealiseerd. Er is een gebouw ontworpen van 16.000m2 BVO waarin de ingrediënten van babypoedermelk worden gemengd, volautomatisch worden getransporteerd in bag bags en uiteindelijk via vullijnen in consumentenblikverpakking belanden: helemaal gereed voor transport naar China.

Ons werk
Winkelman Engineering & Consultancy is verantwoordelijk voor de complete engineering van de werktuigbouwkundige installaties van dit project. Een technisch complexe opdracht door de stringente klimaateisen die er gesteld worden. De hele fabriek is een cleanroom omdat hier babypoeder gemengd en verpakt wordt. De installaties die wij ontwerpen zijn qua ventilatie dan ook voorzien van ultrafiltratie op de ventilatielucht en kenmerken zich door een hoog ventilatievoud.

Het totale ontwerp is door onze engineers uitgewerkt in 3d met behulp van Revit.

In 2016 is de nieuwe fabriek operationeel, gedurende de uitvoering van de bouw hebben wij toezicht gehouden op de kwaliteit van het gerealiseerde werk.

Nieuwbouw fabriek FrieslandCampina, Beilen

Noorderpoort College bouwt een nieuwe school in Stadskanaal. De school voor beroepsonderwijs bouwt een nieuw gebouw dat een ontmoetingsplaats wordt voor onderwijs, bedrijfsleven, instellingen, branches en sportverenigingen. De nieuwe school krijgt een plek in ‘de groene long’ van Stadskanaal, centraal op het bestaande sportcomplex pagedal. Binnen de school volgen ca. 1300 leerlingen, in het mbo en vakcollege, opleidingen in de sectoren gezondheidszorg & welzijn, techniek en zakelijke dienstverlening.

De Case

Het ontwerp van de nieuwbouw is bijzonder. Het is een gebouw met een uitstekend klimaatconcept dat uitdaagt en inspireert tot leren. Een gebouw waar de gebruikers van houden, waar leerlingen en docenten met plezier vertoeven en dat uitblinkt in duurzaamheid en sociale veiligheid.

Het gebouw is voorzien van breedplaatvloeren met deklaagactivering. Verder wordt het gebouw mechanisch geventileerd op basis van het PvE Frisse Scholen klasse B. Warmte en koude wordt middels een combinatie van een bodemopslagsysteem met warmtepomp opgewekt. Het bodemopslagsysteem wordt ook ingezet als watervoorziening voor de sprinklerinstallatie waarmee het gebouw ook op het gebied van veiligheid vooruitstrevend is.

Ons werk

Winkelman Engineering was tijdens de ontwerpfasen als projectmanager verantwoordelijk voor het ontwerp van de gebouwgebonden installaties. 

Tijdens de realisatie hebben wij een rol gekregen voor het houden van toezicht op de kwaliteit van de uit te voeren werkzaamheden alsook de directievoering hierover. Daarnaast hadden wij de rol van intermediair tussen de verschillende inrichtende partijen voor onderwijs gerelateerde installaties. Voorbeelden hiervan zijn de lasdampafzuiging, houtmotinstallatie en houtbewerkingsmachines, persluchtinstallaties als ook een compleet installatiebordes voor de afdeling installatietechniek.

De uitdaging Bijzonder aan dit project is dat er een BREEM-label met classificatie “VERY-GOOD’’ is gescoord voor het ontwerp. Verder is het ontwerp zowel bouwkundig, constructief en ook installatietechnisch uitgewerkt met behulp van REVIT.

Nieuwbouw Noorderpoort college Stadskanaal.

In het oosten van Gelderland, vlakbij Nijmegen, staat een groots en imposant gebouw: Kasteel Wijchen. De eerste vermelding in de geschiedenis dateert uit 1392. De eerste bouw gaat echter terug tot het midden van de 14e eeuw. Sindsdien is het bewoond door verschillende adellijke families, waaronder Emilia van Nassau, de dochter van Willem van Oranje. Het kasteel is meerdere keren gerestaureerd, na schade door verwoesting en brand. Sinds 1933 doet het kasteel onder andere dienst als gemeentehuis.

De case
Door de jaren heen zijn er diverse verbouwingen geweest. Nu staat er weer een nieuwe verbouwing op de planning. De binnenplaats wordt voorzien van een glazen overkapping, de kelder wordt ingericht als tentoonstellingsruimte en de installaties voor bijna elke ruimte worden onder handen genomen.

Ons werk
In samenwerking met B&I ontwerp en advies heeft Winkelman Engineering een definitief ontwerp voor de installaties van Kasteel Wijchen opgesteld. Voor bijna alle ruimten is er een luchtbehandelingsinstallatie ontworpen om de diverse ruimten te verwarmen en te koelen. Daarnaast is er onderzocht op welke manier het kasteel verduurzaamt kan worden. Hiervoor zijn er warmtepompen geadviseerd om de warmteopwekking te verduurzamen. Tot slot is het definitief ontwerp uitgewerkt in een werkomschrijving.

De uitdaging
Het kasteel betreft een monument. Dit betekent dat er geen afbreuk mag worden gedaan aan de monumentale waarde van het kasteel en dat alle werkzaamheden zorgvuldig moeten worden afgewogen. De uitdaging daarbij is om een zo’n functioneel mogelijke installatie aan te brengen met dito comfortniveau, zonder afbreuk te doen aan het monument. Dit vraagt om creatieve oplossingen om de grote ventilatiekanalen in het monumentale kasteel te integreren, waarin niks recht is en muren soms tot een halve meter dik zijn.