Revitalisatie Stadhuis Groningen

Midden in de binnenstad op de Grote Markt staat het iconische stadhuis van Groningen. Het neoclassicistische rijksmonument is ontworpen door de architect Husly in de achttiende eeuw.

De case
Het stadhuis op de Grote Markt in Groningen is gerevitaliseerd. Het stadhuis is gerenoveerd, er heeft groot onderhoud en een interne verbouwing plaats gevonden. Daarnaast is het Stadhuis toekomstbestendig gemaakt door een aantal duurzaamheidsmaatregelen door te voeren. Verder is het stadhuis voorzien van een nieuwe raadzaal op de zolderverdieping. Hiervoor is er in het hart van het gebouw een tussenvloer die in de jaren negentig was geplaatst verwijderd, waardoor er een nieuwe burgerzaal ontstaat die direct verbonden is met de Grote Markt.

Ons werk
Gedurende de revitalisatie van het stadhuis fungeert Winkelman Engineering als toezichthouder voor wat betreft de installaties. In onze rol als toezichthouder dragen wij onder andere zorg voor het afstemmen van de werkzaamheden met de betrokken partijen en het controleren van de kwaliteit van het uitgevoerde werk. Wij hebben oog voor het proces, zodat de juiste activiteiten ook op het juiste moment plaatsvinden. Daarnaast letten wij op de installatietechnische details en hebben we ook oog voor de scheidslijnen van de verschillende disciplines.

De uitdaging
Het Stadhuis betreft een Rijksmonumentaal gebouw, wat betekent dat er diverse beperkingen zijn in de mogelijkheden. De aanpassingen nodig voor de revitalisatie dienen zorgvuldig geïntegreerd te worden in de bestaande monumentale structuren.

Revitalisatie Stadhuis Groningen

De Vrije Baptisten Gemeente Bethel te Drachten is een kerkelijke gemeenschap. Deze kerk kan bestempeld worden als één van de weinige mega-kerken in Nederland. Gemiddeld komen er op een zondag ca. 5.000 mensen in het gebouw van de Bethel.

De case
Het kerkgebouw bestaat uit meerdere zalen waarin men samen kan komen. De grootste samenkomstzaal biedt plaats aan 1.750 mensen, daarnaast is er een kerkzaal met 800 zitplaatsen en er is een grote ruimte waar ruimte is voor ontmoeting. Verder kenmerkt het gebouw zich door een groot aantal kleinere ruimtes voor kinder- en jeugdwerk, als ook een kantoor- en vergaderzone van ca. 1.000 m2, verdeeld over 19 ruimtes. Een bijzonder gebouw met een zeer multifunctioneel karakter.

Ons werk
Wij hebben advieswerk verricht met betrekking tot de complete elektrotechnische-, werktuigbouwkundige- en regeltechnische installaties. De luchtbehandelingsinstallatie wordt vervangen door een nieuwe installatie welke de diverse samenkomstzalen en spreekkamers voorziet van ventilatie en temperatuurbeheersing. Daarnaast wordt er door middel van een warmtepompopstelling een duurzame energieopwekking voor verwarming en koeling gerealiseerd.

De uitdaging
De bezetting van de grote zalen wordt gekenmerkt door een relatief kortdurend piekmoment. Investeringen in duurzaamheid hebben daardoor een lange terugverdientijd. De uitdaging hierin was het vinden van een juiste balans tussen investering, functionaliteit en duurzaamheid. Met de huidige installatie configuratie is hierin een gezonde balans gerealiseerd.

Verbeteren binnenklimaat en realiseren duurzame energieopwekking VBG Bethel Drachten

Het Rijksmonumentale Raadhuis van Hilversum is een van de hoogtepunten van de architect Willem Marinus Dudok. Het kubistische stadhuis wordt vooral gekarakteriseerd door de 48 meter hoge klokkentoren en de strakke asymmetrische gevels.

De case
De Gemeente Hilversum is voornemens om in het raadhuis dat als bestuurscentrum wordt gebruikt energiebesparende en Arbo technische maatregelen uit te voeren.

Ons werk

Winkelman Engineering heeft opdracht gekregen om het voorontwerp, definitief ontwerp en technisch ontwerp uit te werken en de gehele realisatie van het werk te begeleiden. Het project heeft de volgende omvang:

De uitdaging
Vanwege de complexe structuur van het gebouw en de monumentale status is het een zoektocht naar creatieve en innovatieve oplossingen om met name de kanalentracés en ventilatievoorzieningen zodanig te positioneren dat deze geen afbreuk doen aan het monument maar wel voldoen aan de randvoorwaarden qua geluid en energiezuinigheid. Een interessant project aan een prachtig en uniek raadhuis!

Verduurzaming Raadhuis Hilversum

De woontoren Flores is een eyecatcher op het Floriadeterrein in Almere en wordt de eerste woontoren in de nieuwe, groene stadswijk Hortus. Het wordt een speciaal gebouw, want de gevel krijgt een bijzonder kunstwerk, waarin het beplantingsplan voor de Floriade Expo 2022 zichtbaar is gemaakt.

De case
Gemeente Almere wil de Floriade in Almere ontwikkelen tot een groene stadswijk én hier een expo neerzetten die antwoord kan geven op de grote stedelijke uitdagingen van de toekomst. De woonwijk Hortus wordt een mooie, energie neutrale en bloeiende wijk met een mix van (sociale) huur- en koopwoningen. In de woonwijk is veel ruimte voor planten en bomen, er wordt om het groen heen gebouwd.

De 43,5 meter hoge toren Flores staat op het centrale plein van Hortus. De toren zal tijdens de Expo gebruikt worden als tijdelijke bewoning door de internationale deelnemers van de Expo en zakelijke bijeenkomsten. Na 2022 zal de toren omgebouwd worden tot woontoren met 80 appartementen en een commerciële ruimte op de begane grond.

Ons werk
Winkelman Engineering was verantwoordelijk voor het maken van het ontwerp van de werktuigbouwkundige en elektrotechnische gebouwgebonden installaties.

De uitdaging
Bijzonder aan dit project is dat de woontoren eerst zal worden ingericht als tijdelijke woonruimte voor deelnemers van de Expo en een tijdelijk restaurant op de bovenste verdieping. Na afloop van de Expo zal het tijdelijke restaurant worden ontmanteld en wordt de verdieping omgebouwd naar appartementen. Uitdagend bij het maken van het ontwerp voor de gebouwgebonden installaties is het nu alvast geschikt maken van de installaties voor de appartementen, zodat er geen dubbele investeringen nodig zijn. Hiervoor is het nodig dat de installaties op de bovenste verdieping zowel voor het tijdelijke restaurant als de appartementen voldoende zijn.

Nieuwbouw woontoren Flores – Floriade

In het oosten van Gelderland, vlakbij Nijmegen, staat een groots en imposant gebouw: Kasteel Wijchen. De eerste vermelding in de geschiedenis dateert uit 1392. De eerste bouw gaat echter terug tot het midden van de 14e eeuw. Sindsdien is het bewoond door verschillende adellijke families, waaronder Emilia van Nassau, de dochter van Willem van Oranje. Het kasteel is meerdere keren gerestaureerd, na schade door verwoesting en brand. Sinds 1933 doet het kasteel onder andere dienst als gemeentehuis.

De case
Door de jaren heen zijn er diverse verbouwingen geweest. Nu staat er weer een nieuwe verbouwing op de planning. De binnenplaats wordt voorzien van een glazen overkapping, de kelder wordt ingericht als tentoonstellingsruimte en de installaties voor bijna elke ruimte worden onder handen genomen.

Ons werk
In samenwerking met B&I ontwerp en advies heeft Winkelman Engineering een definitief ontwerp voor de installaties van Kasteel Wijchen opgesteld. Voor bijna alle ruimten is er een luchtbehandelingsinstallatie ontworpen om de diverse ruimten te verwarmen en te koelen. Daarnaast is er onderzocht op welke manier het kasteel verduurzaamt kan worden. Hiervoor zijn er warmtepompen geadviseerd om de warmteopwekking te verduurzamen. Tot slot is het definitief ontwerp uitgewerkt in een werkomschrijving.

De uitdaging
Het kasteel betreft een monument. Dit betekent dat er geen afbreuk mag worden gedaan aan de monumentale waarde van het kasteel en dat alle werkzaamheden zorgvuldig moeten worden afgewogen. De uitdaging daarbij is om een zo’n functioneel mogelijke installatie aan te brengen met dito comfortniveau, zonder afbreuk te doen aan het monument. Dit vraagt om creatieve oplossingen om de grote ventilatiekanalen in het monumentale kasteel te integreren, waarin niks recht is en muren soms tot een halve meter dik zijn. 

Advieswerkzaamheden gebouwgebonden installaties Kasteel Wijchen

ASTRON is het Nederlandse Instituut voor Radioastronomie. Sinds het begin heeft het instituut een wereld leidende reputatie opgebouwd dankzij innovatieve technologische ontwikkelingen en astronomische ontdekkingen met grote impact. ASTRON maakt deel uit van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

De case
ASTRON heeft enkele energetische vraagstukken waar ze iets mee willen en moeten doen. De aanwezige luchtbehandelingskasten en een koelmachine zijn aan vervanging toe en daarnaast heeft ASTRON een aanzienlijk warmte-overschot vanuit met name vanuit vrijkomende warmte vanuit de serverruimtes. Dit warmte-overschot heeft een behoorlijke onbalans in de WKO tot gevolg. Als zodanig wil men de overtollig vrijkomende warmte efficiënter gaan benuttende en de warmte- en koelprocessen gaan optimaliseren c.q. de energievraag gaan beperken in de toekomst.

Ons werk
ASTRON heeft Winkelman Engineering gevraagd met een planvoorstel te komen voor modernisering en optimalisering van de werktuigkundige installaties van “gebouw 1996”. Winkelman Engineering heeft een inventarisatie van de huidige voorzieningen uitgevoerd en is nu bezig met een uitgebreid onderzoek om van hieruit adviezen te verstrekken voor verlaging van de energievraag en betere en efficiëntere benutting van de warmte-overschotten vanuit het proces. Er wordt getracht de warmte-overschotten zo optimaal mogelijk in te zetten op het moment dat er bijvoorbeeld warmtevraag is voor het gebouw. Hierbij wordt gestreefd naar het behalen van een zo hoog mogelijk rendement van de aanwezige WKO-installatie. Vervolgens gaat Winkelman Engineering een Plan van Aanpak vervaardigen met hierin de tijdslijn voor renovatie/vervanging van de bestaande installaties alsmede een kostenraming waarin de aanbevolen ingrepen zijn opgenomen.

De uitdaging
Het onderzoek is complex van aard, aangezien er allerlei energieprocessen in elkaar overlopen. Ook de provincie stelt daarnaast eisen aan de bodembalans ten aanzien van de aanwezige WKO met open bronnen. Verder betreft het een 24-uurs organisatie waarbij continuïteit waarborging van de computerprocessen onontbeerlijk is. Het is voor Winkelman Engineering de uitdaging om met deze achtergronden te komen tot de beste energetische en meest efficiënte oplossingen.

ASTRON: Renovatie ‘gebouw 1996’.

Al eeuwenlang is Herengracht 502 een grachtenpand waarin gewoond en gewerkt wordt. Sinds 1927 heeft dit pand, dat soms wordt aangeduid als het Huis met de Kolommen of het Deutzhuis, de functie van ambtswoning van de burgemeester.

De case
De verwarmingsketels van de Ambtswoning waren aan vervanging toe. De gemeente Amsterdam heeft ons gevraagd te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn op het gebied van duurzame verwarmingsinstallaties.

Ons werk
Er is geïnventariseerd wat de mogelijkheden zijn om het Ambtsgebouw op duurzame wijze te gaan verwarmen, waarbij het gebruik van aardgas zoveel mogelijk beperkt wordt. Hiervoor is een variantenstudie opgesteld met als doel het inventariseren van mogelijke varianten als vervanging van de huidige warmte-opwekkingsinstallatie. De meest optimale variant is op grond van technische en financiële haalbaarheid geadviseerd. De uitkomst van de variantenstudie is vervolgens vertaald naar een werkomschrijving.

De uitdaging
De uitdaging van dit project was het integreren van een nieuwe warmte-opwekkingsinstallatie in het monumentale pand. Zowel het interieur als het exterieur heeft een monumentaal karakter, waardoor reguliere oplossingen niet realiseerbaar zijn.

Verduurzaming (van de warmte-opwekkingsinstallatie in het) Ambtsgebouw te Amsterdam.

Callidus is een technisch projectenbureau dat gespecialiseerd is in het ontwerpen en produceren van hoogwaardige op maat gemaakte, mechatronische systemen voor maritieme- en industriële toepassingen.

De case
In mei 2010 is de nieuwbouw van Callidus Group opgeleverd en in gebruik genomen. Met de nieuwbouw wordt beoogd een duurzaam en innovatief pand te realiseren. Gestreefd is naar een optimalisatie van comfort en energiezuinigheid.

Ons werk
Na realisatie bleken er ten aanzien van het energiegebruik en het comfort nog optimalisaties mogelijk. Daarom is aan Winkelman Engineering de opdracht verleend hiervoor een plan uit te werken en vervolgens de implementatie hiervan te begeleiden. 

De aanpassingen omvatten een aantal hydraulische en regeltechnische aanpassingen. Hierdoor is het energiegebruik nog fors gereduceerd. Het gebouw wordt nu volledig gekoeld met behulp van de koude die in de winterperiode in de bodem wordt opgeslagen. Naast de reductie op het energiegebruik hebben de aanpassingen eveneens geleid tot een stabieler en comfortabeler binnenklimaat.

Winkelman Engineering was betrokken bij het uitwerken plan upgrade, het verzorgen van de aanbesteding en projectmanagement tijdens de realisatie en monitoring.

De uitdaging
Voor dit project was de voornaamste uitdaging om een complexe installatie op een goede functionele wijze te laten fungeren, waarbij deze tevens simpel in gebruik is.

Upgrading installatie kantoor Callidus Joure

De ProGresco is een samenwerkingsverband tussen Groningse gemeenten, de veiligheidsregio en de provincie Groningen.

De case
Binnen de ProGresco hebben 6 Groningse gemeenten en de veiligheidsregio 11 panden ingebracht om onderzoek te doen naar het verduurzamen van deze panden. Naast de verduurzaming van het gemeentelijke vastgoed deelt de ProGresco kennis en leerervaringen met elkaar.

Ons werk
Winkelman Engineering heeft voor de ProGresco maatwerkadvies geleverd voor verduurzaming van een aantal gemeentelijke panden. Voor 11 panden in de provincie Groningen is onderzocht op welke wijze een energielabelsprong gerealiseerd kan worden, dan wel op welke manier deze panden zonder gebruik te maken van aardgas verwarmd kunnen worden. Voor elk pand zijn er een aantal mogelijkheden gegenereerd en hieruit zijn de meest realistische en kansrijke varianten geselecteerd. Deze varianten zijn vervolgens vergeleken op technische en financiële haalbaarheid, waarna voor elk pand de meest optimale optie is geadviseerd.

De uitdaging
Bij dit project was de uitdaging om een generieke aanpak te hanteren voor 11 verschillende panden en vraagstukken. Daarnaast hebben de 11 panden verschillende functies waarmee rekening moet worden gehouden; een aantal gemeentehuizen, scholen en een sportzaal werden onderworpen aan onderzoek. Het algemene doel van het onderzoek was het adviseren van de meest optimale verduurzamingsmaatregelen op technische uitvoerbaarheid en financiële haalbaarheid. Maar elk pand heeft zijn eigen vraagstuk en voor elk gebouw moeten de doelstellingen van de betreffende gemeente worden meegenomen.

ProGresco: Generiek advies voor 11 vraagstukken.

GGZ Noord-Holland Noord (GGZ NHN) biedt geestelijke gezondheidszorg voor alle leeftijden bij ernstige psychiatrische klachten. Dit doen zij vanuit een van de eigen locaties, bij mensen thuis, in de dagactiviteitencentra, in voorzieningen voor beschermd wonen, maar ook in de huisartsenpraktijk of verzorgingshuizen. De doelstelling is het ondersteunen van hun cliënten en hun familie in het eigen herstelproces. Binnen GGZ NHN werken circa 2.000 mensen verspreid over ruim 30 locaties in Noord-Holland.

De case
GGZ NHN is voornemens om op haar hoofdlocatie Landgoed Willibrordus te Heiloo door middel van nieuwbouw en aanbouw 40 plaatsen toe te voegen aan de bestaande forensische psychiatrische afdeling (FPA). De FPA is bedoeld als overgangsvoorziening tussen een penitentiaire inrichting en de reguliere ggz. Het gebouw voldoet aan veiligheidsniveau 2 vanuit justitiële vereisten voor een FPA.

Ons werk
Winkelman Engineering heeft aan de hand van de eisen en wensen van GGZ NHN advieswerkzaamheden uitgevoerd. De aanbouw moet toekomstbestendig zijn, het dient zodanig flexibel te zijn dat het mogelijk is om deze in de toekomst ‘om te bouwen’ en/of delen af te stoten. Daarnaast is de wens om de ruimtes en voorzieningen niet specifiek in te richten voor één doelgroep. Er moet een omgeving worden gecreëerd waar aan iedereen maatwerk kan worden geboden en waar men mee kan bewegen met toekomstige veranderingen. Winkelman Engineering heeft advies uitgebracht over de installatietechniek en dit uitgewerkt in een ontwerp. Daarnaast heeft Winkelman Engineering begeleidingswerkzaamheden verricht bij de uitvoering en oplevering van het project.

De Uitdaging
Voor het ontwerp en de adviezen heeft Winkelman Engineering ‘out-of-the-box’ gedacht en ‘state of the art’ techniek toegepast. GGZ NHN heeft namelijk de ambitie om ‘het beste gebouw van Europa’ voor haar cliënten te ontwikkelen. Het gebouw moet als healthy environment voor de cliënten functioneren, gericht op het herstel en verstellen van relaties. Het gebouw moet passen in de visie van Landgoed Willibrordus en haar stedenkundige mogelijkheden. Daarnaast dient het gebouw zeer duurzaam, flexibel, toekomstbestendig en een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering mogelijk te maken. Ook het spanningsveld tussen bescherming bieden en vrijheid geven voor de doelgroep van dit gebouw was wat dit een uitdagend project maakte.