Aanbrengen ventilatie CBS De Bolster te Balk

Basisschool ‘De Bolster’ is een Christelijke basisschool te Balk. De school maakt deel uit van stichting Nije Gaast.

De case
Naar aanleiding van diverse klachten over het klimaat in de school heeft Stichting Nije Gaast ons gevraagd onderzoek te doen naar de oorzaak van de klimaatproblemen met als doel deze klachten te verhelpen. Het bleek dat de bestaande installatie configuratie voor het klimatiseren van de lokalen niet in staat was om het gewenste binnenklimaat te realiseren en te voorzien in adequate ventilatie. Uiteindelijk is er een compleet nieuwe ventilatie installatie geïnstalleerd en is de verwarmingsinstallatie geoptimaliseerd en weer opnieuw ingeregeld.

Ons werk
Als start van het werk hebben we een onderzoek uitgevoerd naar de oorzaak van de klimaatklachten. Op basis hiervan is een variantenstudie opgesteld waarin is nagegaan op welke wijze en met welke maatregelen deze klachten zo optimaal mogelijk verholpen kunnen worden. De meest optimale variant, het installeren van een compleet nieuw ventilatiesysteem dat met 100% buitenlucht ventileert op basis van de actuele CO2 concentratie, is vervolgens vertaald naar een definitief ontwerp en werkbeschrijving. Tenslotte hebben we de realisatie mogen begeleiden en hebben we de oplevering verzorgd.

De uitdaging
Winkelman Engineering heeft advies gegeven voor het verbeteren van de klimaatinstallaties, waarbij het advies gebaseerd is op het programma van eisen frisse scholen klasse B. Binnen de bestaande gebouwstructuur was geen ruimte beschikbaar voor de aanleg van grote ventilatiekanalen, waardoor wij uitgebreid onderzoek hebben gedaan naar de mogelijkheden om toch het ventilatiesysteem klasse B te realiseren.

Aanbrengen ventilatie CBS De Bolster te Balk

De Cornelis Vrijschool is gevestigd in een karakteristiek gebouw uit 1910. De algemeen bijzondere buurtschool in Amsterdam Oud-Zuid biedt plek voor zo’n 250 leerlingen. 

De Case
De Cornelis Vrijschool te Amsterdam, gevestigd in een historisch 19e eeuws pand wordt gerenoveerd. Bij deze renovatie blijven alleen de gezichtsbepalende gevels staan en zal de school van binnenuit compleet nieuw worden opgebouwd en gemoderniseerd worden volgens de nieuwste technieken. 

Ons werk
Het gebouw wordt waar mogelijk nageïsoleerd waardoor laagtemperatuurverwarming en hoogtemperatuur koeling mogelijk wordt en een laag energiegebruik wordt geborgd. Door toepassen van lewis-vloeren met geluidwerende plafonds en geluidwerende metalstud wanden wordt ook de interne geluidwering geoptimaliseerd tot frisse scholen klasse B, terwijl de hoofd draag constructie voor de oorspronkelijk houten vloeren intact kan blijven. De metal stud wanden en de geluidwerende plafonds zorgen daarnaast voor de gewenste brandscheidingen, zodat het schoolgebouw voldoende wordt gecompartimenteerd en er tevens veilige extra beschermde vluchtroutes zijn ontstaan.

Het gebouw is opgezet als een all-electric gebouw dat wordt verwarmd en gekoeld met behulp een drietal warmtepompen in combinatie met vloerverwarming en vloerkoeling. De klimaatinstallaties zijn gebaseerd op het programma van eisen frisse scholen klasse B. Er wordt ruim voldoende geventileerd waarmee een uitstekend klimaat wordt geborgd. Door de toepassing van vraag gestuurde ventilatie wordt geen overmatige energie gebruikt. Ventilatoren en overige apparatuur waaronder de verlichting zijn energiezuinig geselecteerd waarbij de toegepaste verlichtingsschakelingen zijn afgestemd op het gebruik van het gebouw en binnenruimtes. De benodigde elektrische energie wordt opgewekt met behulp van PV-panelen die op de dakvlakken zijn geïntegreerd. Hiermee wordt ondanks het beperkte dakvlak op ingenieuze aan de BENG eisen voldaan.

Wij hebben het ontwerp van de installaties verzorgd en waren tevens betrokken bij het traject van aanbesteding tot het contracteren van de aannemers. Op dit moment is de bouw in volle gang en ondersteunen wij de directie bij het houden van toezicht op de bouw en ook het toetsen van de kwaliteit van de installatie werkzaamheden. De oplevering van de school zal plaatsvinden in augustus 2021.

De uitdaging
De binnenstedelijke ligging en het monumentale karakter van de school maakte dit project uitdagend en interessant. In eerste instantie was er geen plek om de warmtepompen en de luchtbehandelingskasten op te stellen. Winkelman Engineering heeft daarom, passend binnen de binnenstedelijke en monumentale eisen, een opstelling op het dak ontworpen.

Vernieuwbouw Cornelis Vrijschool, Amsterdam

Noorderpoort College bouwt een nieuwe school in Stadskanaal. De school voor beroepsonderwijs bouwt een nieuw gebouw dat een ontmoetingsplaats wordt voor onderwijs, bedrijfsleven, instellingen, branches en sportverenigingen. De nieuwe school krijgt een plek in ‘de groene long’ van Stadskanaal, centraal op het bestaande sportcomplex pagedal. Binnen de school volgen ca. 1300 leerlingen, in het mbo en vakcollege, opleidingen in de sectoren gezondheidszorg & welzijn, techniek en zakelijke dienstverlening.

De Case

Het ontwerp van de nieuwbouw is bijzonder. Het is een gebouw met een uitstekend klimaatconcept dat uitdaagt en inspireert tot leren. Een gebouw waar de gebruikers van houden, waar leerlingen en docenten met plezier vertoeven en dat uitblinkt in duurzaamheid en sociale veiligheid.

Het gebouw is voorzien van breedplaatvloeren met deklaagactivering. Verder wordt het gebouw mechanisch geventileerd op basis van het PvE Frisse Scholen klasse B. Warmte en koude wordt middels een combinatie van een bodemopslagsysteem met warmtepomp opgewekt. Het bodemopslagsysteem wordt ook ingezet als watervoorziening voor de sprinklerinstallatie waarmee het gebouw ook op het gebied van veiligheid vooruitstrevend is.

Ons werk

Winkelman Engineering was tijdens de ontwerpfasen als projectmanager verantwoordelijk voor het ontwerp van de gebouwgebonden installaties. 

Tijdens de realisatie hebben wij een rol gekregen voor het houden van toezicht op de kwaliteit van de uit te voeren werkzaamheden alsook de directievoering hierover. Daarnaast hadden wij de rol van intermediair tussen de verschillende inrichtende partijen voor onderwijs gerelateerde installaties. Voorbeelden hiervan zijn de lasdampafzuiging, houtmotinstallatie en houtbewerkingsmachines, persluchtinstallaties als ook een compleet installatiebordes voor de afdeling installatietechniek.

De uitdaging Bijzonder aan dit project is dat er een BREEM-label met classificatie “VERY-GOOD’’ is gescoord voor het ontwerp. Verder is het ontwerp zowel bouwkundig, constructief en ook installatietechnisch uitgewerkt met behulp van REVIT.

Nieuwbouw Noorderpoort college Stadskanaal.

Op het plein aan de Jan den Haenstraat zal een nieuw kindcentrum worden gerealiseerd waarin OBS de Roos samen met de Narcis Querido zich zullen samenvoegen in een gebouw. Een integraal kindcentrum (IKC) voor kinderen van 0-12 jaar dat 50 weken per jaar van 07:00 – 19:00 uur geopend is. Dat betekent basisonderwijs, kinderopvang, voorschoolse, tussen- en buitenschoolse opvang en diverse multifunctionele ruimten onder één dak. En dat alles vanuit één visie binnen één organisatie.  

De case
Stichting AWBR gaat 2 scholen samenvoegen tot een kindcentrum. Hiervoor is een grootschalige verbouwing nodig. Een deel van het pand wordt gesloopt en deels vernieuwd en uitgebreid. De installaties worden compleet vervangen en aangepast naar de huidige eisen en rekening houdend met duurzaamheid.

Ons werk
Het gebouw wordt waar mogelijk nageïsoleerd waardoor laagtemperatuurverwarming en hoogtemperatuur koeling mogelijk wordt en een laag energiegebruik wordt geborgd. Er is sprake van een ruimtelijk open ontwerp waarbij leslokalen niet allemaal zijn voorzien van geluidwerende wanden. Middels geluidwerende zones en akoestische voorzieningen wordt een aangename akoestische kwaliteit bereikt. De geluidwerende zones zijn tevens de brandcompartimenten en de extra beschermde vluchtroutes.

Het ontwerp van het gebouw is opgezet als een all-electric gebouw dat wordt verwarmd en gekoeld met behulp van warmtepompen in combinatie met (deels) vloerverwarming/vloerkoeling en radiatoren. De klimaatinstallaties zijn gebaseerd op het programma van eisen frisse scholen klasse B. Er wordt ruim voldoende geventileerd waarmee een uitstekend klimaat wordt geborgd. Door de toepassing van vraag gestuurde ventilatie wordt geen overmatige energie gebruikt. De temperatuur in de verschillende ruimtes kan met behulp van naverwarmers individueel worden nageregeld. Ventilatoren en overige apparatuur waaronder de verlichting worden energiezuinig geselecteerd waarbij de toegepaste verlichtingsschakelingen zijn afgestemd op het gebruik van het gebouw en binnenruimtes. De benodigde elektrische energie wordt opgewekt met behulp van PV-panelen die op de dakvlakken zijn geïntegreerd. Hiermee wordt aan de BENG eisen voldaan.

Winkelman Engineering heeft het ontwerp van de installaties verzorgd en heeft het hele ontwerp in BIM opgezet. De oplevering van de school zal plaatsvinden in augustus 2021.

De uitdaging
Met de technische inpassing van de installaties moest rekening worden gehouden met een groot aantal architectonische en esthetische elementen. De complexiteit van het gebouw maakte dit project tot een uitdagend vraagstuk.

Vernieuwbouw Integraal Kind Centrum De Vindplaats

De ProGresco is een samenwerkingsverband tussen Groningse gemeenten, de veiligheidsregio en de provincie Groningen.

De case
Binnen de ProGresco hebben 6 Groningse gemeenten en de veiligheidsregio 11 panden ingebracht om onderzoek te doen naar het verduurzamen van deze panden. Naast de verduurzaming van het gemeentelijke vastgoed deelt de ProGresco kennis en leerervaringen met elkaar.

Ons werk
Winkelman Engineering heeft voor de ProGresco maatwerkadvies geleverd voor verduurzaming van een aantal gemeentelijke panden. Voor 11 panden in de provincie Groningen is onderzocht op welke wijze een energielabelsprong gerealiseerd kan worden, dan wel op welke manier deze panden zonder gebruik te maken van aardgas verwarmd kunnen worden. Voor elk pand zijn er een aantal mogelijkheden gegenereerd en hieruit zijn de meest realistische en kansrijke varianten geselecteerd. Deze varianten zijn vervolgens vergeleken op technische en financiële haalbaarheid, waarna voor elk pand de meest optimale optie is geadviseerd.

De uitdaging
Bij dit project was de uitdaging om een generieke aanpak te hanteren voor 11 verschillende panden en vraagstukken. Daarnaast hebben de 11 panden verschillende functies waarmee rekening moet worden gehouden; een aantal gemeentehuizen, scholen en een sportzaal werden onderworpen aan onderzoek. Het algemene doel van het onderzoek was het adviseren van de meest optimale verduurzamingsmaatregelen op technische uitvoerbaarheid en financiële haalbaarheid. Maar elk pand heeft zijn eigen vraagstuk en voor elk gebouw moeten de doelstellingen van de betreffende gemeente worden meegenomen.

ProGresco: Generiek advies voor 11 vraagstukken.

De 10e Montessorischool De Meidoorn is een openbare basisschool in Amsterdam-West. Het is een gemengde school en maakt deel uit van de stichting openbaar onderwijs Amsterdam West Binnen de Ring (AWBR).

De case
Stichting AWBR wil het schoolgebouw van de Meidoorn vernieuwen in schooljaar 2021/2022. Bij de ontwikkeling van De Meidoorn speelt duurzaamheid een belangrijke rol. De ambities zijn hoog: een gezonde en energieleverende school met minimaal last van onderhoud.

Ons werk
Winkelman Engineering heeft voor de Meidoorn advieswerkzaamheden verricht om tot een duurzaam ontwerp van de installaties te komen. Rekening houdend met de meest recente eisen en duurzaamheid hebben wij een voorontwerp opgesteld. Dit voorontwerp is vervolgens uitgewerkt tot definitief (DO) en technisch ontwerp (TO).

De uitdaging
De uitgebreide ventilatie installaties dienden geïntegreerd te worden in het bestaande pand van de Meidoorn. Winkelman Engineering heeft advies gegeven over hoe het monumentale pand gasloos geklimatiseerd kan worden. Het monumentale karakter van de school maakt dit project uitdagend en interessant!

Stichting AWBR: Vernieuwbouw De Meidoorn, Amsterdam

Medewerkers en leerlingen van basisschool Princenhof in Leeuwarden zijn in augustus 2014 begonnen in een gloednieuw schoolgebouw. Nieuwbouw was nodig, want het oude gebouw raakte gedateerd en was niet berekend op de groei van deze protestants-christelijke basisschool. Welke onderdeel is van stichting Noorderbasis, waaronder meerdere basisscholen in Noord-Nederland vallen.

De case
Naast de bestaande school kwam een perceel bouwgrond beschikbaar, ideaal voor de nieuwbouw. De school kon daardoor tijdens de zomervakantie geruisloos verhuizen, zonder tijdelijke overbrugging. Bij de school is ook een sporthal gebouwd, die door de gemeente Leeuwarden wordt gehuurd. Zowel school als sporthal zijn compleet voorzien van ledverlichting.

Ons werk
De basis van het schoolgebouw is een goede gebouwschil met RC-waarde van 5 en HR++-beglazing. De klimaatinstallatie is verder traditioneel, maar met een verstandig duurzaam randje. De basisinstallatie is gekozen, omdat die eenvoudig te onderhouden is. Wel hebben we gezorgd dat de opwekkingsrendementen hoger liggen dan traditioneel.  Daarom is de cv-ketel aangesloten op laagtemperatuurverwarming in de vorm van vloerverwarming. Zodat de cv-ketel niet boven de 45 graden aanvoer komt. Daarnaast is gekozen voor gebalanceerde ventilatie met hoog rendement warmte terugwinning. Voor de klaslokalen is een luchtbehandeling kast van 10.000 m3/h met warmtewiel geplaatst, terwijl de sporthal met een kleinere unit van 3.000 m3/h wordt geklimatiseerd. Omdat de sportzaal volledig met lucht wordt verwarmd, is de luchtbehandeling kast van een recirculatiesectie voorzien, zodat ook buiten de gebruiksuren – wanneer weinig of geen ventilatie nodig is – voldoende warmte kan worden ingebracht. De leerkrachten kunnen de temperatuur in hun lokaal nog een beetje beïnvloeden, doordat in de luchttoevoerkanalen naar de lokalen kleine elektrische na-verwarmers zijn aangebracht.

De uitdaging
Winkelman Engineering heeft het ontwerp van de installaties verzorgd en was tevens verantwoordelijk voor het traject van aanbesteding tot het contracteren van de aannemers. Tijdens het gehele proces waren er twee eindgebruikers met eigen belangen, deze konden we goed behartigen. Tijdens de uitvoering van het werk waren we verantwoordelijk  voor het houden van toezicht op de bouw en ook het toetsen van de kwaliteit van de installatie werkzaamheden, met name het integreren van 2500m2 aan installaties in het dak, vergt een juiste afstemming met de betrokken partijen. De oplevering van de school vond plaats in augustus 2014.

NoorderBasis: Nieuwbouw “de Princenhof” Leeuwarden

De locatie Gezondheidszorg & welzijn van Noorderpoort biedt onderwijs in diverse richtingen, zoals assisterende in de gezondheidszorg, verzorging, verpleging en sociaal-agogisch werk. Winkelman Engineering & Consultancy heeft advies- en begeleidingswerkzaamheden uitgevoerd voor de locatie Gezondheidszorg & welzijn aan de Verlengde Visserstraat te Groningen.

De case
Noorderpoort heeft de ambitie om haar gebouwen te verduurzamen en om in 2035 tot een volledige CO2 neutrale bedrijfsvoering te komen. Winkelman Engineering heeft werkzaamheden verricht om de locatie aan de Verlengde Vissersstraat installatietechnisch te verbeteren en te verduurzamen. Het doel van dit project was het selecteren van een aantal duurzame oplossingen voor de vervanging van een aantal bestaande installaties.

Ons werk
Winkelman Engineering heeft advies gegeven voor het verbeteren van de klimaatinstallaties, waarbij het advies gebaseerd is op het programma van eisen frisse scholen klasse B. Het binnenklimaat van het gebouw is verbeterd en verduurzaamd door het aanbrengen van een warmtepompinstallatie, waarmee wordt voorzien in verwarming en koeling. Daarnaast is ook voor de verlichting een energiezuinige oplossing geselecteerd. Alle verlichting van de locatie van de Verlengde Visserstraat is vervangen voor LED-verlichting. Winkelman Engineering heeft het advies en het ontwerp van de technische installaties verzorgd en de uitvoering begeleidt.

Verbeteren en verduurzamen Verlengde Visserstraat

Aan de Acaciahage in Stadskanaal komen drie basisscholen en een peuterspeelzaal samen in één nieuw onderwijsgebouw. Hiervoor zijn twee bestaande scholen gesloopt en twee scholen herbestemd.

De case
Het gebouw is opgezet als een all-electric gebouw dat wordt verwarmd en gekoeld met behulp van een drietal warmtepompen in combinatie met vloerverwarming en vloerkoeling. De klimaatinstallaties zijn gebaseerd op het programma van eisen frisse scholen klasse B. Door voldoende ventilatie wordt een uitstekend klimaat geborgd. Door de toepassing van vraaggestuurde ventilatie wordt geen overmatige energie gebruikt.

Ventilatoren en overige apparatuur zoals de verlichting, is energiezuinig geselecteerd. Hierbij zijn de toegepaste verlichtingsschakelingen afgestemd op het gebruik van het gebouw en binnenruimtes. De benodigde elektrische energie wordt opgewekt met behulp van PV-panelen die op de dakvlakken zijn geïntegreerd. De scholen hebben ieder een eigen vleugel, maar in de toekomst kan er ook dusdanig gewisseld en geschoven worden, dat er één school ontstaat. Door in het ontwerptraject ruim aandacht te besteden aan een integrale keuzebepaling voor wat betreft het installatieconcept in combinatie met de gebouweigenschappen, heeft dit geresulteerd in een flexibel en comfortabel gebouw met uitstekende energetische eigenschappen.

Ons werk
Wij hebben het ontwerp van de technische installaties verzorgd en de uitvoering begeleid. Ook heeft ons team een bijdrage geleverd aan de aanbestedingsfase en prijs- & contractvorming met de geselecteerde aannemers.

Gemeente Stadskanaal, Scholengroep Perspectief, Scholengroep OPRON, Stichting Peuterwerk: nieuwbouw IKC Acaciahage

Op Terschelling wordt als sinds 1875 maritiem onderwijs verzorgd, een lange historie op een unieke plek die uitstekend past bij de doelgroep. Anno nu is het instituut dat onderwijs verzorgt, het Maritiem Instituut Willem Barentsz, uitgegroeid tot het best uitgeruste nautische-technische instituut van Nederland. De huidige campus is echter sterk verouderd.

De case
De gemeente Terschelling gaat samen met woningstichting De Veste een nieuwe campus realiseren. Om dit te bewerkstelligen heeft woningstichting De Veste een aanbesteding georganiseerd waarbij 5 verschillende aannemers zijn benaderd om op basis van een Programma van Eisen hun plannen te presenteren voor een compleet nieuwe campus.

Ons werk
Wij zijn door Friso Bouwgroep benaderd om voor dit bijzondere project een compleet ontwerp voor de werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties te verzorgen. Samen met Mecanoo Architecten en DGMR is een optimaal ontwerp gemaakt waarbij nadrukkelijk getoetst is op belevingswaarde, gebruikswaarde en toekomstwaarde. Het resultaat is een zeer energiezuinig, efficiënt, comfortabel en onderhoudsvriendelijk gebouw.

Trots op het eindresultaat
Helaas is ons ontwerp door woningstichting De Veste niet gekozen tot het te realiseren gebouw. Dit weerhoudt ons er niet van niet ons ontwerp hierbij te presenteren. We zijn trots op het eindresultaat en tonen dit graag.

Erg bijzonder aan het installatie-ontwerp is dat er klimaatsystemen zijn toegepast waarbij ventilatielucht, licht, warmte en kou afhankelijk van de vraag wordt toegevoerd. Per kamer kan de temperatuur onafhankelijk geregeld worden en komt verse lucht via drukgeregelde roosters de kamers binnen. Deze roosters zijn speciaal geconstrueerd voor gebieden met veel wind en passen de grootte van de opening aan als er veel wind staat, zodat tochtverschijnselen uitblijven. In de zomer kan het ventilatiesysteem gebruikt worden voor zomernachtventilatie.

Tenslotte zijn de installaties dusdanig opgezet dat deze gesplitst zijn in een opwekking-, drager- en inbouwgedeelte. Deze scheiding biedt de mogelijkheid om voor de huidige toepassing een geheel passende installatie te ontwerpen en heeft als voordeel dat bij functiewijzigingen slechts een beperkte aanpassing van het inbouwgedeelte nodig is.