Klimaatonderzoek hoofdkantoor NAM

NAM is levert energie aan de samenleving en de industrie. Dat doen zij door het opsporen, ontwikkelen produceren van olie en gas uit de Nederlandse ondergrond. Het hoofdkantoor van de NAM is gesitueerd in Assen.

De case
Het binnenklimaat in diverse vertrekken van het hoofdkantoor wordt door de gebruikers als onprettig ervaren. Wij zijn gevraagd te onderzoeken wat de oorzaak is van de huidige klimaatklachten en na te gaan op welke wijze en met welke maatregelen deze verholpen kunnen worden.

Ons werk
Wij hebben een klimaatonderzoek uitgevoerd om de oorzaak van deze klachten te achterhalen. Aan de hand van een uitgebreide inventarisatie en inspectie op locatie en onderzoek naar de huidige opgestelde verwarmings-, koel- en ventilatiecapaciteit zijn de problemen met betrekking tot het binnenklimaat in beeld gebracht. Na het analyseren van de oorzaken zijn er een aantal haalbare oplossingen vergeleken. De meest optimale oplossingsrichtingen zijn uitgewerkt inclusief kostenraming, zodat er een gedegen advies gemaakt kon worden. De geadviseerde oplossing is inmiddels gerealiseerd.

Klimaatonderzoek hoofdkantoor NAM

Al eeuwenlang is Herengracht 502 een grachtenpand waarin gewoond en gewerkt wordt. Sinds 1927 heeft dit pand, dat soms wordt aangeduid als het Huis met de Kolommen of het Deutzhuis, de functie van ambtswoning van de burgemeester.

De case
De verwarmingsketels van de Ambtswoning waren aan vervanging toe. De gemeente Amsterdam heeft ons gevraagd te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn op het gebied van duurzame verwarmingsinstallaties.

Ons werk
Er is geïnventariseerd wat de mogelijkheden zijn om het Ambtsgebouw op duurzame wijze te gaan verwarmen, waarbij het gebruik van aardgas zoveel mogelijk beperkt wordt. Hiervoor is een variantenstudie opgesteld met als doel het inventariseren van mogelijke varianten als vervanging van de huidige warmte-opwekkingsinstallatie. De meest optimale variant is op grond van technische en financiële haalbaarheid geadviseerd. De uitkomst van de variantenstudie is vervolgens vertaald naar een werkomschrijving.

De uitdaging
De uitdaging van dit project was het integreren van een nieuwe warmte-opwekkingsinstallatie in het monumentale pand. Zowel het interieur als het exterieur heeft een monumentaal karakter, waardoor reguliere oplossingen niet realiseerbaar zijn.

Verduurzaming (van de warmte-opwekkingsinstallatie in het) Ambtsgebouw te Amsterdam.

Veiligheidsregio Fryslân zet zich in voor een veilig en gezond Fryslân. Veiligheidsregio Fryslân is verantwoordelijk voor de rampenbestrijding en crisisbeheersing in de provincie.

De case
Veiligheidsregio Fryslan is een organisatie die behoorlijk in beweging is; diverse bedrijfsonderdelen die elders gehuisvest waren zijn samengevoegd aan de Harlinger Trekweg in Leeuwarden. Hiervoor is het bestaande gebouw gerenoveerd en opnieuw ingedeeld. Daarnaast is er een uitbreiding gerealiseerd van ca. 1.000 m². Dit is gedaan door de zijbeuk van het gebouw 9 meter te verlengen en een volledig nieuwe verdieping te plaatsen.

Ons werk
Deze uitbreiding is in bouwteam uitgevoerd. Tijdens de contractvorming van dit project heeft Winkelman Engineering & Consultancy namens de opdrachtgever de prijsonderhandelingen met betrekking tot de installaties gevoerd. Tevens hebben wij de scope van het werk gedefinieerd en zijn we betrokken geweest bij het opstellen van de contractdocumenten.

Tijdens de bouw heeft Winkelman Engineering & Consultancy toezicht gehouden op de uitvoering van het werk aangaande de installaties.

De uitdaging
De renovatie heeft gefaseerd plaats gevonden zodat de bestaande organisatie in het gebouw operationeel kon blijven. De uitdaging van dit project was daarom om de werkzaamheden zo te plannen en uit te voeren dat de medewerkers hier zo minimaal mogelijk verstoring van ondervonden.

Uitbreiding Veiligheidsregio Fryslân

Callidus is een technisch projectenbureau dat gespecialiseerd is in het ontwerpen en produceren van hoogwaardige op maat gemaakte, mechatronische systemen voor maritieme- en industriële toepassingen.

De case
In mei 2010 is de nieuwbouw van Callidus Group opgeleverd en in gebruik genomen. Met de nieuwbouw wordt beoogd een duurzaam en innovatief pand te realiseren. Gestreefd is naar een optimalisatie van comfort en energiezuinigheid.

Ons werk
Na realisatie bleken er ten aanzien van het energiegebruik en het comfort nog optimalisaties mogelijk. Daarom is aan Winkelman Engineering de opdracht verleend hiervoor een plan uit te werken en vervolgens de implementatie hiervan te begeleiden. 

De aanpassingen omvatten een aantal hydraulische en regeltechnische aanpassingen. Hierdoor is het energiegebruik nog fors gereduceerd. Het gebouw wordt nu volledig gekoeld met behulp van de koude die in de winterperiode in de bodem wordt opgeslagen. Naast de reductie op het energiegebruik hebben de aanpassingen eveneens geleid tot een stabieler en comfortabeler binnenklimaat.

Winkelman Engineering was betrokken bij het uitwerken plan upgrade, het verzorgen van de aanbesteding en projectmanagement tijdens de realisatie en monitoring.

De uitdaging
Voor dit project was de voornaamste uitdaging om een complexe installatie op een goede functionele wijze te laten fungeren, waarbij deze tevens simpel in gebruik is.

Upgrading installatie kantoor Callidus Joure

Als begin van de vernieuwing van de oostwand, aan de voet van de Martinitoren, is op één van de meest markantste hoeken van de stad de nieuwe sociëteit van studentencorps Vindicat atque Polit aan de Grote Markt gerealiseerd. Het resultaat is een robuust, ambachtelijk maar ook stijlvol pand geworden. Het oppervlak van de nieuwbouw bedraagt ca. 4.000m². 

Ons werk
In opdracht van de gemeente Groningen hebben wij tijdens de realisatie van dit project het toezicht over de installatiewerkzaamheden gevoerd. Op deze wijze waren wij de ogen en oren van de opdrachtgever op het bouwproject en konden kwaliteit, efficiency, kosten en het tijdspad op vakkundige wijze door onze mensen bewaakt worden.

Gemeente Groningen: sociëteitsgebouw G.S.C. Vindicat

RDW (Dienst Wegverkeer) is een overheidsinstelling die de registratie van gemotoriseerde voertuigen en rijbewijzen in Nederland verzorgd. De ICT-afdeling van de RDW is gevestigd in Groningen. Het pand werd niet efficiënt ingezet. De voornaamste reden om te verbouwen was het ruimtegebrek. Daarnaast voldeed het bedrijfsrestaurant op de 4e verdieping niet meer qua capaciteit.

De case
Naar aanleiding van een geslaagde pilot met ‘’het nieuwe werken’’ is het nieuwe werken gefaseerd per bouwlaag in het gehele gebouw van het ICT-bedrijf geïmplementeerd en gerealiseerd. Dit houdt in dat er kantoortuinen en multifunctionele ruimtes om te vergaderen zijn ingericht. Deze indeling sluit beter aan bij de hedendaagse werkwijze.

De renovatie is gefaseerd uitgevoerd, zodat RDW tijdens de renovatie volledig operationeel kon blijven met zo min mogelijk verstoring voor de medewerkers. De werkzaamheden zijn per verdieping en per vleugel uitgevoerd en opgeleverd.

Ons werk
Voor deze case hebben wij het ontwerp van de installaties en de keuken van het nieuwe bedrijfsrestaurant op de eerste verdieping verzorgd. Ook waren we betrokken bij het traject van aanbesteding tot het contracteren van de aannemers. Tijdens de bouw waren we verantwoordelijk voor het houden van toezicht en het bewaken van de kwaliteit.

Aansluitend aan het project is voor de vastgoedeigenaar een verduurzamingstraject ingezet. Ons team heeft hiervoor een ontwerp gemaakt waarbij circa 300 zonnepanelen zijn geplaatst en aangesloten. Wij hebben het uitvoeringstraject tot en met de oplevering behartigd. De installateur heeft daarbij een opdracht verkregen voor nazorg middels monitoring en onderhoud, zodat de verduurzaming daadwerkelijk wordt getoetst.

RDW: RDW-ICT Groningen

Met 16 verschillende scholen, ongeveer 14.000 studenten, 1.200 cursisten en ruim 1.400 medewerkers is Noorderpoort één van de grootste ROC’s (Regionaal Opleidingscentrum) van Noord-Nederland. Het Noorderpoort College is te vinden in de provincies Groningen en Assen.

De case
In het monumentale pand aan de Hora Siccamasingel 177 te Groningen wordt lesgegeven aan studenten van de opleiding Business en Administration. Het Noorderpoort College heeft Winkelman Engineering gevraagd te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het pand te verduurzamen en om het binnenklimaat te verbeteren en om het realisatietraject hiervan te begeleiden. Om het binnenklimaat te verbeteren is er een volwaardige ventilatie installatie geïnstalleerd in combinatie met een individuele temperatuurregeling per ruimte. De gerealiseerde installatie voorziet in voldoende ventilatie om een goede leeratmosfeer te realiseren. De installatie is geschikt om per ruimte te kunnen koelen en te verwarmen zodat de binnentemperatuur zowel zomers als winters behaaglijk is. Voor het verduurzamen van het pand is onder andere de gevel geoptimaliseerd. Daarnaast is er een warmtepomp geplaatst, waarmee restwarmte uit de ventilatielucht wordt teruggewonnen.

Ons werk
Voor de installaties hebben we het voorontwerp en het detailontwerp verzorgd. Ook waren we verantwoordelijk voor het traject van aanbesteding tot het contracteren van de installateurs en tijdens de realisatie hebben we een rol gekregen in het houden van toezicht op de kwaliteit van de uit te voeren werkzaamheden alsook de directievoering hierover.

In december 2016 vond de oplevering plaats. Om een goede werking van de installatie te waarborgen is na afronding van de realisatiefase een monitoringstraject ingezet van 2 jaar. Inmiddels is het energieverbruik van het pand meer dan gehalveerd.

De uitdaging
Het Noorderpoort College aan de Hora Siccamasingel betreft een monumentaal pand. De monumentale karakteristiek van het pand maakte de integratie van de ventilatie installatie tot een uitdagend vraagstuk.

Noorderpoort College: Klimaat en gevelvernieuwing monumentaal pand aan de Hora Siccamasingel, Groningen

Waterschap Hunze en Aa’s zorgt voor schoon en voldoende water in kanaal, meer of sloot. Voor sterke dijken die beschermen tegen overstromingen. En voor waterwegen die goed bevaarbaar zijn. De organisatie houdt daarbij rekening met de verschillende belangen van natuur, landbouw en recreatie. Hun kantoor staat in Veendam.

De case
De huidige warmtecentrale in het kantoor van Waterschap Hunze en Aa’s nadert het einde van de technische levensduur en daardoor is het Waterschap voornemens deze installatie te vervangen. Een geplande vervanging is een goed moment om de verschillende mogelijkheden voor verduurzaming te laten onderzoeken en geschikte opties tegen het licht te houden.

Ons werk
Wij hebben voor Waterschap Hunze en Aa’s een variantenstudie opgesteld met mogelijke alternatieven en/of installatieconcepten voor de vervanging van deze warmtecentrale. Hierbij hebben we de technische grond en financiële haalbaarheid van de varianten met elkaar vergeleken. Winkelman Engineering heeft in de variantenstudie geïnventariseerd wat de meest optimale oplossing is om het gebouw zonder aardgas te verwarmen en welke maatregelen nodig zijn om het energiegebruik te reduceren. De drie meest kansrijke varianten zijn tegen elkaar afgezet op financiële en technische haalbaarheid. Als meest optimale variant voor het Waterschap is een variant bestaande uit hoog temperatuur warmtepompen geadviseerd. Deze variant is vervolgens uitgewerkt tot definitief ontwerp.

De uitdaging
De uitdaging van dit vraagstuk was het feit dat de huidige installaties voor warmteafgifte hoog gestookt zijn. De meeste warmtepompinstallaties worden op een lagere temperatuur gestookt. In het onderzoek moest rekening worden gehouden met dit temperatuurverschil en dit moest overbrugd worden. Dit is overbrugd middels een combinatie van een laag temperatuur warmtepomp in serie te plaatsen met een booster warmtepomp. De booster wordt alleen ingezet tijdens de echt koude perioden.