Nieuwbouw fabriek FrieslandCampina, Beilen

Melk en zuivel staat centraal bij alles wat Friesland Campina doet. De activiteiten binnen FrieslandCampina zijn onderverdeeld in vier business groups: Consumer Dairy; Dairy Essentials; Ingredients; Specialised Nutrition.

De case
De fabriek van FrieslandCampina in Beilen valt onder de divisie ‘Ingredients’. Door de toegenomen vraag uit Azië vinden forse investeringen plaats en is zowel de productie als de werkgelegenheid de laatste jaren flink toegenomen. FrieslandCampina heeft een compleet nieuwe fabriek voor babyvoeding gerealiseerd. Er is een gebouw ontworpen van 16.000m2 BVO waarin de ingrediënten van babypoedermelk worden gemengd, volautomatisch worden getransporteerd in bag bags en uiteindelijk via vullijnen in consumentenblikverpakking belanden: helemaal gereed voor transport naar China.

Ons werk
Winkelman Engineering & Consultancy is verantwoordelijk voor de complete engineering van de werktuigbouwkundige installaties van dit project. Een technisch complexe opdracht door de stringente klimaateisen die er gesteld worden. De hele fabriek is een cleanroom omdat hier babypoeder gemengd en verpakt wordt. De installaties die wij ontwerpen zijn qua ventilatie dan ook voorzien van ultrafiltratie op de ventilatielucht en kenmerken zich door een hoog ventilatievoud.

Het totale ontwerp is door onze engineers uitgewerkt in 3d met behulp van Revit.

In 2016 is de nieuwe fabriek operationeel, gedurende de uitvoering van de bouw hebben wij toezicht gehouden op de kwaliteit van het gerealiseerde werk.

Nieuwbouw fabriek FrieslandCampina, Beilen

ExpertCheese upgradet kaas op innovatieve wijze. De grondstoffen worden betrokken vanuit kaasproductie- en kaasverwerkingslocaties en door ExpertCheese geschikt gemaakt voor verdere industriële verwerking ten behoeve van de voedingsmiddelenindustrie.

De case
In 2016 is Kruiveem te Tolbert verhuisd naar Hoogeveen, met de verhuizing is ook de naam veranderd in ExpertCheese. Het aangekochte bedrijfspand moest volledig worden gemoderniseerd om zo te kunnen functioneren als productiefaciliteit en te voldoen aan de hiervoor gestelde kwaliteitseisen. Daarbij is het gebouw onderverdeeld in een aantal hygiëne zones, high care en medium care.

Ons werk
Winkelman Engineering heeft het ontwerp van alle technische installaties verzorgd en was tevens verantwoordelijk voor het traject van aanbesteding tot het contracteren van de installateurs. Tijdens de bouw was Winkelman Engineering verantwoordelijk voor het houden van toezicht op de bouw en voor het toetsen van de kwaliteit van de installaties.

De uitdaging
De grootste uitdaging van dit project was om het bestaande bedrijfspand geschikt te maken als een productielocatie. De ruimte waar de productie gaat plaats vinden moet geklimatiseerd worden en aangezien de ruimte in gebruik wordt genomen als food productieruimte worden hier hoge eisen aan gesteld. De installaties moeten daarom van hoge kwaliteit zijn en voor het ontwerp moet er goed onderzocht worden welke regels en eisen van toepassing zijn.

Verbouw bedrijfspand ExpertCheese te Hoogeveen

Callidus is een technisch projectenbureau dat gespecialiseerd is in het ontwerpen en produceren van hoogwaardige op maat gemaakte, mechatronische systemen voor maritieme- en industriële toepassingen.

De case
In mei 2010 is de nieuwbouw van Callidus Group opgeleverd en in gebruik genomen. Met de nieuwbouw wordt beoogd een duurzaam en innovatief pand te realiseren. Gestreefd is naar een optimalisatie van comfort en energiezuinigheid.

Ons werk
Na realisatie bleken er ten aanzien van het energiegebruik en het comfort nog optimalisaties mogelijk. Daarom is aan Winkelman Engineering de opdracht verleend hiervoor een plan uit te werken en vervolgens de implementatie hiervan te begeleiden. 

De aanpassingen omvatten een aantal hydraulische en regeltechnische aanpassingen. Hierdoor is het energiegebruik nog fors gereduceerd. Het gebouw wordt nu volledig gekoeld met behulp van de koude die in de winterperiode in de bodem wordt opgeslagen. Naast de reductie op het energiegebruik hebben de aanpassingen eveneens geleid tot een stabieler en comfortabeler binnenklimaat.

Winkelman Engineering was betrokken bij het uitwerken plan upgrade, het verzorgen van de aanbesteding en projectmanagement tijdens de realisatie en monitoring.

De uitdaging
Voor dit project was de voornaamste uitdaging om een complexe installatie op een goede functionele wijze te laten fungeren, waarbij deze tevens simpel in gebruik is.

Upgrading installatie kantoor Callidus Joure

Fresenius Kabi is onderdeel van de Fresenius Groep; een multinational gespecialiseerd in levensreddende medicijnen en technologieën voor infusie, transfusie en klinische voeding. Fresenius innoveert in technieken, systemen en voeding die zorgprofessionals in staat stellen optimaal op de problematiek van patiënten in te spelen.

De case
De fabriekshal van Fresenius Kabi in Emmer-Compascuum wordt verbouwd om deze in te zetten voor de productie van Enteral Nutrion (klinische voeding). Fresenius Kabi heeft ons gevraagd advieswerkzaamheden te verrichten voor de verbouw en uitbreiding van deze fabriekshal.

Ons werk
Winkelman Engineering heeft voor Fresenius Kabi de HVAC-engineering gefinetuned en heeft alle clashes uit het ontwerp gehaald. In totaal zijn er 10 luchtbehandelingskasten uitgewerkt en in 3D gemodelleerd in Revit.

De uitdaging
De uitdaging van dit project was allereerst dat het fine tunen van de HVAC-engineering in een zeer kort tijdsbestek diende te gebeuren. Daarnaast dienden alle stukken in het Engels uitgewerkt te worden, aangezien er in een internationaal team gewerkt werd met Engels als voertaal.

Verbouwing Fresenius Kabi te Emmer-Compascuum

Scania is een toonaangevende producent van zware bedrijfsauto’s, bussen en industrie- en scheepsmotoren. De fabriek in Zwolle is de grootste en modernste assemblagefabriek van Scania ter wereld.

De case
De huidige luchtbehandelingsunits van de productiehal in Zwolle lopen tegen het einde van hun technische levensduur aan. Scania Zwolle is van plan deze te vervangen. Een geplande vervanging is een goed moment om de verschillende mogelijkheden te onderzoeken en geschikte opties te vergelijken.

Ons werk
Wij hebben voor Scania Zwolle een variantenstudie opgesteld met mogelijke alternatieven en/of installatieconcepten voor vervanging van de luchtbehandelingsunits. Op grond van de technische en financiële haalbaarheid hebben wij de meest optimale variant geadviseerd. De doelstelling van de variantenstudie is het adviseren van een optimale klimaatinstallatie, waarbij wordt gestreefd naar een maximaal resultaat tussen eisen en wensen uit functioneel en economisch oogpunt.

De uitdaging
De uitdaging van het project was de omvang van het project in combinatie met het doorlopende productieproces van Scania Zwolle. Het was van groot belang dat het productieproces tijdens de renovatie met minimale verstoringen door kon gaan. In het advies is daarom rekening gehouden met de dagelijkse werkzaamheden van de productiehal. Hierdoor beperkten we de overlast tijdens de verbouwing tot een absoluut minimum.

Scania Zwolle: revitalisatie klimaatinstallaties assemblagehal

MDSU is een Duitse organisatie die afvalstoffen verwerkt tot nieuwe grondstoffen. De organisatie beschikt over een gepatenteerd verwerkingssysteem waarmee het verbrandingsassen, oftewel slakken,  verwerkt.

De case
MDSU is voornemens een nieuwe installatie nabij Delfzijl te bouwen. Met deze installatie kan MDSU metalen en schone bouwstoffen terugwinnen uit slakken. Het bedrijf levert in eerste instantie tien arbeidsplaatsen op. Op termijn wil MDSU doorgroeien naar twintig tot vijfentwintig arbeidsplaatsen.

Ons werk
In opdracht van constructiebureau Bureau Ritsma te Stadskanaal heeft ons team het voorontwerp, definitief ontwerp en de werkomschrijving ten behoeve van de gebouw gebonden installaties opgesteld voor de nieuwbouw van deze industrielocatie.

Bureau Ritsema: Mitteldeutsche Schlacken Union (MDSU)

Suiker Unie is een bedrijf dat zich verantwoordelijk voelt voor het milieu, mens en de samenleving. Suiker Unie is in de kern al jaren bezig met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Bij het primaire proces, de productie van suiker, gaan economie, sociale verantwoordelijkheid, en zorg voor het milieu hand in hand. De suikerfabriek verwerkt suikerbieten tot kristalsuiker gedurende de jaarlijks terugkerende bietencampagne van medio september tot medio januari. Suiker wordt naar de gewenste korrelgrootte gezeefd, daarna opgeslagen en aan afnemers geleverd in de gevraagde verpakkingsvorm.

De case
Om Suiker Unie voor te bereiden op de toekomst en in het kader van verantwoord ondernemen is er een nieuwe warmte-opwekkingsinstallatie gerealiseerd die het (secundaire) proces voorziet van warmte.

Ons werk
Samen met Suiker Unie hebben we twee doelstellingen geformuleerd: verlaging van de NOx-uitstoot en vergroting van de verwarmingscapaciteit naar 4 Megawatt met de uitbreidbaarheid naar 6 Megawatt.

Met de reeds gerealiseerde nieuwe ketelopstelling is aan beide doelstellingen invulling gegeven. In het voortraject hebben wij een variantenstudie opgesteld om vervolgens de gekozen variant uit te werken tot een ontwerp met bijbehorende werkomschrijving. Vervolgens heeft ons team de aanbesteding begeleid en tijdens de realisatie van het project Suiker Unie met praktische adviezen bijgestaan.