Nieuwbouw fabriek FrieslandCampina, Beilen

Melk en zuivel staat centraal bij alles wat Friesland Campina doet. De activiteiten binnen FrieslandCampina zijn onderverdeeld in vier business groups: Consumer Dairy; Dairy Essentials; Ingredients; Specialised Nutrition.

De case
De fabriek van FrieslandCampina in Beilen valt onder de divisie ‘Ingredients’. Door de toegenomen vraag uit Azië vinden forse investeringen plaats en is zowel de productie als de werkgelegenheid de laatste jaren flink toegenomen. FrieslandCampina heeft een compleet nieuwe fabriek voor babyvoeding gerealiseerd. Er is een gebouw ontworpen van 16.000m2 BVO waarin de ingrediënten van babypoedermelk worden gemengd, volautomatisch worden getransporteerd in bag bags en uiteindelijk via vullijnen in consumentenblikverpakking belanden: helemaal gereed voor transport naar China.

Ons werk
Winkelman Engineering & Consultancy is verantwoordelijk voor de complete engineering van de werktuigbouwkundige installaties van dit project. Een technisch complexe opdracht door de stringente klimaateisen die er gesteld worden. De hele fabriek is een cleanroom omdat hier babypoeder gemengd en verpakt wordt. De installaties die wij ontwerpen zijn qua ventilatie dan ook voorzien van ultrafiltratie op de ventilatielucht en kenmerken zich door een hoog ventilatievoud.

Het totale ontwerp is door onze engineers uitgewerkt in 3d met behulp van Revit.

In 2016 is de nieuwe fabriek operationeel, gedurende de uitvoering van de bouw hebben wij toezicht gehouden op de kwaliteit van het gerealiseerde werk.

Nieuwbouw fabriek FrieslandCampina, Beilen

ExpertCheese upgradet kaas op innovatieve wijze. De grondstoffen worden betrokken vanuit kaasproductie- en kaasverwerkingslocaties en door ExpertCheese geschikt gemaakt voor verdere industriële verwerking ten behoeve van de voedingsmiddelenindustrie.

De case
In 2016 is Kruiveem te Tolbert verhuisd naar Hoogeveen, met de verhuizing is ook de naam veranderd in ExpertCheese. Het aangekochte bedrijfspand moest volledig worden gemoderniseerd om zo te kunnen functioneren als productiefaciliteit en te voldoen aan de hiervoor gestelde kwaliteitseisen. Daarbij is het gebouw onderverdeeld in een aantal hygiëne zones, high care en medium care.

Ons werk
Winkelman Engineering heeft het ontwerp van alle technische installaties verzorgd en was tevens verantwoordelijk voor het traject van aanbesteding tot het contracteren van de installateurs. Tijdens de bouw was Winkelman Engineering verantwoordelijk voor het houden van toezicht op de bouw en voor het toetsen van de kwaliteit van de installaties.

De uitdaging
De grootste uitdaging van dit project was om het bestaande bedrijfspand geschikt te maken als een productielocatie. De ruimte waar de productie gaat plaats vinden moet geklimatiseerd worden en aangezien de ruimte in gebruik wordt genomen als food productieruimte worden hier hoge eisen aan gesteld. De installaties moeten daarom van hoge kwaliteit zijn en voor het ontwerp moet er goed onderzocht worden welke regels en eisen van toepassing zijn.

Verbouw bedrijfspand ExpertCheese te Hoogeveen

In november 2013 legde een grote brand het bestaande restaurant de Wok van Musselkanaal volledig in de as. Medio 2015 zal worden aangevangen met de bouw van een volledig nieuw restaurant op de bestaande locatie. In het restaurant zijn 2 open keukens gepland; de bereidingskeuken en de wokkeuken. Het restaurant biedt plaats aan 200 personen. 

Ons werk
Voor het nieuwe wokrestaurant in Musselkanaal hebben wij het ontwerp van de gebouwgebonden werktuigbouwkundige- en elektrotechnische installaties verzorgd. Ook zijn we verantwoordelijk voor de integratie van de keukeninstallaties in het totale concept. Bijzonder hierbij is de wijze van ventilatie in het restaurant en de keukens.

Nieuwbouw wok restaurant Musselkanaal

RDW (Dienst Wegverkeer) is een overheidsinstelling die de registratie van gemotoriseerde voertuigen en rijbewijzen in Nederland verzorgd. De ICT-afdeling van de RDW is gevestigd in Groningen. Het pand werd niet efficiënt ingezet. De voornaamste reden om te verbouwen was het ruimtegebrek. Daarnaast voldeed het bedrijfsrestaurant op de 4e verdieping niet meer qua capaciteit.

De case
Naar aanleiding van een geslaagde pilot met ‘’het nieuwe werken’’ is het nieuwe werken gefaseerd per bouwlaag in het gehele gebouw van het ICT-bedrijf geïmplementeerd en gerealiseerd. Dit houdt in dat er kantoortuinen en multifunctionele ruimtes om te vergaderen zijn ingericht. Deze indeling sluit beter aan bij de hedendaagse werkwijze.

De renovatie is gefaseerd uitgevoerd, zodat RDW tijdens de renovatie volledig operationeel kon blijven met zo min mogelijk verstoring voor de medewerkers. De werkzaamheden zijn per verdieping en per vleugel uitgevoerd en opgeleverd.

Ons werk
Voor deze case hebben wij het ontwerp van de installaties en de keuken van het nieuwe bedrijfsrestaurant op de eerste verdieping verzorgd. Ook waren we betrokken bij het traject van aanbesteding tot het contracteren van de aannemers. Tijdens de bouw waren we verantwoordelijk voor het houden van toezicht en het bewaken van de kwaliteit.

Aansluitend aan het project is voor de vastgoedeigenaar een verduurzamingstraject ingezet. Ons team heeft hiervoor een ontwerp gemaakt waarbij circa 300 zonnepanelen zijn geplaatst en aangesloten. Wij hebben het uitvoeringstraject tot en met de oplevering behartigd. De installateur heeft daarbij een opdracht verkregen voor nazorg middels monitoring en onderhoud, zodat de verduurzaming daadwerkelijk wordt getoetst.

RDW: RDW-ICT Groningen

Het samenbrengen van mensen, zowel fysiek als virtueel, verlegt grenzen. Het inspireert! Vanuit het internationale Amsterdam brengt de RAI daarom al ruim een eeuw verschillende werelden, mensen en markten bij elkaar. In binnen- en buitenland.

De case
Om dit te kunnen faciliteren wil de RAI haar klanten een toplocatie bieden. Het bieden van een toplocatie voor verschillende doelgroepen vraagt van de locatie dat deze dynamisch en multifunctioneel kan worden ingericht. In dat kader staan er altijd projecten op de agenda die hier een bijdrage aan leveren.

Ons werk
Onze rol varieert bij de RAI van project tot project. Dit zorgt er mede voor dat de samenwerking met de RAI dynamisch is zoals de RAI dat zelf ook is.

Enkele voorbeelden werkzaamheden:

Enkele voorbeelden van projecten:

RAI: RAI Amsterdam

Suiker Unie is een bedrijf dat zich verantwoordelijk voelt voor het milieu, mens en de samenleving. Suiker Unie is in de kern al jaren bezig met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Bij het primaire proces, de productie van suiker, gaan economie, sociale verantwoordelijkheid, en zorg voor het milieu hand in hand. De suikerfabriek verwerkt suikerbieten tot kristalsuiker gedurende de jaarlijks terugkerende bietencampagne van medio september tot medio januari. Suiker wordt naar de gewenste korrelgrootte gezeefd, daarna opgeslagen en aan afnemers geleverd in de gevraagde verpakkingsvorm.

De case
Om Suiker Unie voor te bereiden op de toekomst en in het kader van verantwoord ondernemen is er een nieuwe warmte-opwekkingsinstallatie gerealiseerd die het (secundaire) proces voorziet van warmte.

Ons werk
Samen met Suiker Unie hebben we twee doelstellingen geformuleerd: verlaging van de NOx-uitstoot en vergroting van de verwarmingscapaciteit naar 4 Megawatt met de uitbreidbaarheid naar 6 Megawatt.

Met de reeds gerealiseerde nieuwe ketelopstelling is aan beide doelstellingen invulling gegeven. In het voortraject hebben wij een variantenstudie opgesteld om vervolgens de gekozen variant uit te werken tot een ontwerp met bijbehorende werkomschrijving. Vervolgens heeft ons team de aanbesteding begeleid en tijdens de realisatie van het project Suiker Unie met praktische adviezen bijgestaan.