Revitalisatie Stadhuis Groningen

Midden in de binnenstad op de Grote Markt staat het iconische stadhuis van Groningen. Het neoclassicistische rijksmonument is ontworpen door de architect Husly in de achttiende eeuw.

De case
Het stadhuis op de Grote Markt in Groningen is gerevitaliseerd. Het stadhuis is gerenoveerd, er heeft groot onderhoud en een interne verbouwing plaats gevonden. Daarnaast is het Stadhuis toekomstbestendig gemaakt door een aantal duurzaamheidsmaatregelen door te voeren. Verder is het stadhuis voorzien van een nieuwe raadzaal op de zolderverdieping. Hiervoor is er in het hart van het gebouw een tussenvloer die in de jaren negentig was geplaatst verwijderd, waardoor er een nieuwe burgerzaal ontstaat die direct verbonden is met de Grote Markt.

Ons werk
Gedurende de revitalisatie van het stadhuis fungeert Winkelman Engineering als toezichthouder voor wat betreft de installaties. In onze rol als toezichthouder dragen wij onder andere zorg voor het afstemmen van de werkzaamheden met de betrokken partijen en het controleren van de kwaliteit van het uitgevoerde werk. Wij hebben oog voor het proces, zodat de juiste activiteiten ook op het juiste moment plaatsvinden. Daarnaast letten wij op de installatietechnische details en hebben we ook oog voor de scheidslijnen van de verschillende disciplines.

De uitdaging
Het Stadhuis betreft een Rijksmonumentaal gebouw, wat betekent dat er diverse beperkingen zijn in de mogelijkheden. De aanpassingen nodig voor de revitalisatie dienen zorgvuldig geïntegreerd te worden in de bestaande monumentale structuren.

Revitalisatie Stadhuis Groningen

Het Rijksmonumentale Raadhuis van Hilversum is een van de hoogtepunten van de architect Willem Marinus Dudok. Het kubistische stadhuis wordt vooral gekarakteriseerd door de 48 meter hoge klokkentoren en de strakke asymmetrische gevels.

De case
De Gemeente Hilversum is voornemens om in het raadhuis dat als bestuurscentrum wordt gebruikt energiebesparende en Arbo technische maatregelen uit te voeren.

Ons werk

Winkelman Engineering heeft opdracht gekregen om het voorontwerp, definitief ontwerp en technisch ontwerp uit te werken en de gehele realisatie van het werk te begeleiden. Het project heeft de volgende omvang:

De uitdaging
Vanwege de complexe structuur van het gebouw en de monumentale status is het een zoektocht naar creatieve en innovatieve oplossingen om met name de kanalentracés en ventilatievoorzieningen zodanig te positioneren dat deze geen afbreuk doen aan het monument maar wel voldoen aan de randvoorwaarden qua geluid en energiezuinigheid. Een interessant project aan een prachtig en uniek raadhuis!

Verduurzaming Raadhuis Hilversum

In het oosten van Gelderland, vlakbij Nijmegen, staat een groots en imposant gebouw: Kasteel Wijchen. De eerste vermelding in de geschiedenis dateert uit 1392. De eerste bouw gaat echter terug tot het midden van de 14e eeuw. Sindsdien is het bewoond door verschillende adellijke families, waaronder Emilia van Nassau, de dochter van Willem van Oranje. Het kasteel is meerdere keren gerestaureerd, na schade door verwoesting en brand. Sinds 1933 doet het kasteel onder andere dienst als gemeentehuis.

De case
Door de jaren heen zijn er diverse verbouwingen geweest. Nu staat er weer een nieuwe verbouwing op de planning. De binnenplaats wordt voorzien van een glazen overkapping, de kelder wordt ingericht als tentoonstellingsruimte en de installaties voor bijna elke ruimte worden onder handen genomen.

Ons werk
In samenwerking met B&I ontwerp en advies heeft Winkelman Engineering een definitief ontwerp voor de installaties van Kasteel Wijchen opgesteld. Voor bijna alle ruimten is er een luchtbehandelingsinstallatie ontworpen om de diverse ruimten te verwarmen en te koelen. Daarnaast is er onderzocht op welke manier het kasteel verduurzaamt kan worden. Hiervoor zijn er warmtepompen geadviseerd om de warmteopwekking te verduurzamen. Tot slot is het definitief ontwerp uitgewerkt in een werkomschrijving.

De uitdaging
Het kasteel betreft een monument. Dit betekent dat er geen afbreuk mag worden gedaan aan de monumentale waarde van het kasteel en dat alle werkzaamheden zorgvuldig moeten worden afgewogen. De uitdaging daarbij is om een zo’n functioneel mogelijke installatie aan te brengen met dito comfortniveau, zonder afbreuk te doen aan het monument. Dit vraagt om creatieve oplossingen om de grote ventilatiekanalen in het monumentale kasteel te integreren, waarin niks recht is en muren soms tot een halve meter dik zijn. 

Advieswerkzaamheden gebouwgebonden installaties Kasteel Wijchen

Sinds 1973 is De Oosterpoort het belangrijkste muziekgebouw van Groningen en omstreken. Het is het huis van het Noord Nederlands Orkest, van Eurosonic Noorderslag en vele andere concerten, voorstellingen, festivals en zakelijke evenementen.

De case
In het kader van de beveiliging van de Oosterpoort heeft Winkelman Engineering advieswerkzaamheden mogen uitvoeren voor de Oosterpoort.

Ons werk
Winkelman Engineering heeft voor de Oosterpoort een veiligheidsplan opgesteld. Hiervoor zijn de diverse processen en personenstromen binnen het gebouw inzichtelijk gemaakt. Waarbij ook de verschillende beveiligingsrisico’s zijn geïnventariseerd. Na de inventarisatie heeft Winkelman Engineering een vlekkenplan opgesteld met de verschillende toegankelijkheidszones. Op basis van het vlekkenplan zijn er een aantal organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen geïnventariseerd.

Het definitieve veiligheidsplan dient als grondslag voor de uitwerking van het definitief ontwerp en de werkomschrijving. Na goedkeuring van het definitief ontwerp is dit doorontwikkeld tot een bestek. Winkelman Engineering heeft het gehele proces begeleid en toezicht gehouden op de uitvoeringsfase.

De uitdaging
De complexiteit van het pand en de toewijzing van de verschillende zones aan verschillende gebruikers maakt het een complex vraagstuk. De vele verschillende situaties en het deelgebruik van de zones vraagt om een goede mix van beveiligingsvoorzieningen. Een deel van de voorzieningen kan opgelost worden met techniek en een deel vraagt om flexibiliteit. Daarnaast dient er met het samenstellen van de diverse beveiligingsvoorzieningen ook rekening te worden gehouden met het behouden van een werkbare situatie. De uitdaging van dit project was om, ondanks de vele gebruikers en het deelgebruik van de zones, de benodigde voorzieningen zo simpel mogelijk te houden.

Beveiliging Oosterpoort, Groningen.

Al meer dan 50 jaar doet Paradiso dienst als poppodium, nachtclub en cultuurpaleis in één. Paradiso is gevestigd in het voormalige verenigingsgebouw uit 1879 van het kerkgenootschap De Vrije Gemeente. Sinds 1986 heeft Paradiso hier haar deuren geopend en brengt zij talent en publiek samen.

De case
De bestaande luchtbehandelingskast van de kleine zaal is aan het einde van haar technische levensduur. Paradiso is van plan deze te vervangen. Een goed moment om de verschillende mogelijkheden te onderzoeken.

Ons werk
Winkelman Engineering heeft een variantenstudie uitgevoerd voor Paradiso om de mogelijkheden voor een nieuwe luchtbehandelingskast te onderzoeken. Door veranderende wet- en regelgeving moet er een grotere luchtbehandelingskast voor terugkomen. De nieuwe luchtbehandelingskast moet worden ingepast in de huidige technische ruimte. De meest optimale variant is vervolgens uitgewerkt tot een ontwerp.

De uitdaging
Het monumentale karakter van het pand en de situering van de technische ruimte op de zesde verdieping maakte de technische inpassing van de nieuwe installatie tot een complex en uitdagend vraagstuk.

Luchtbehandelingskast kleine zaal Paradiso, Amsterdam

Tussen de dorpen Heino en Wijhe ligt kasteel ‘Het Nijenhuis’. De geschiedenis van het kasteel gaat terug tot de 14e eeuw en werd bewoond door diverse adellijke families. In de loop van de eeuwen zijn er diverse aanpassingen en renovaties gedaan aan het kasteel. Sinds 1958 bewoonde collectioneur en grondlegger van Museum de Fundatie Dirk Hannema het kasteel tot aan zijn dood in 1984. In 2003/2004 is het kasteel nogmaals verbouwd en gerenoveerd en werd het kasteel, voorheen alleen op afspraak te bezichtigen, volledig toegankelijk voor publiek. Hannema’s collectie is tot op de dag van vandaag wereldwijd bekend.

De case
De provincie Overijssel heeft Winkelman Engineering in 2013 gevraagd de mogelijkheden te onderzoeken om het kasteel te voorzien van verwarming om het binnenklimaat in de publiekstoegankelijke ruimtes beheersbaar te houden.

Ons werk
Na het opstellen van een variantenstudie naar de mogelijkheden om het eeuwenoude kasteel het “Nijenhuis” op duurzame wijze te verwarmen, het monument mocht hierbij niet aangetast worden. Is gekozen voor een unieke variant waarbij het kasteel wordt verwarmd met behulp van de omliggende gracht. Inmiddels functioneert deze installatie ruim 3 jaar op betrouwbare wijze en wordt de gracht die oorspronkelijk de functie had om het kasteel en haar inwoners te beschermen ingezet om het kasteel te klimatiseren.  

De uitdaging
De geschiedenis van het kasteel gaat meerdere eeuwen terug in de tijd. Dit project was hierdoor een uitdagende opdracht waarbij het monumentale karakter van het pand niet uit het oog verloren mocht worden.

Provincie Overijssel: Kasteel ‘Het Nijenhuis” Heino

Het multifunctionele centrum de Carrousel in Ommen is een belangrijke plek voor Ommen. Het complex omvat een zwembad, een cultureel centrum en twee sporthallen. De afgelopen jaren is het gebouw op onderdelen aangepast en zijn er maatregelen getroffen om het complex te verduurzamen. Hierbij is onder andere het dak geïsoleerd, zijn PV-panelen en een park met zonthermie-panelen geïnstalleerd.

De Case
Naast het zwembad ligt een oude vuilnisbelt. Hierop is 700 m² aan zonnecollectoren geplaatst waarmee het zwembad gedeeltelijk verwarmd kan worden. Er wordt subsidie verstrekt per kWh opgewekte duurzame elektriciteit. Dit maakt het extra interessant om de zonthermie zo in te koppelen, dat er maximaal gebruik kan worden gemaakt van de zonne-energie.

Ons werk
Winkelman Engineering & Consultancy heeft in samenwerking met Buro Loo een ontwerp vervaardigd om de benodigde warmte voor het complex zo efficiënt en duurzaam mogelijk op te wekken. Het ontwerp is vertaald in een werkomschrijving waarmee het werk is aanbesteed. Tijdens de uitvoering hebben we de begeleiding verzorgd.

Het opwekken van warmte door middel van zonnecollectoren is niet de laatste stap in de verduurzaming van de Carrousel. De volgende stap die genomen wordt is het verduurzamen van de verwarming en de luchtbehandeling van het gebouw. De verschillende mogelijkheden hiervoor worden inmiddels onderzocht.

De uitdaging
Zonthermie wordt nog maar weinig toegepast, en al helemaal op deze schaal. Dit is één van de grootste zonthermische installaties op dit moment. De uitdaging in het ontwerp is om met de collectoren een zo’n groot mogelijk rendement te halen, zodat hiermee het gasverbruik van het zwembad wordt gereduceerd.

Carrousel Ommen: Integrale duurzame warmteopwekking

Frascati is een innovatief en dynamisch theater in het centrum van Amsterdam. Jaarlijks presenteert Frascati zo’n 450 verschillende nationale en internationale voorstellingen en produceert het zo’n twintig grote en kleine producties.

De case
Het binnenklimaat, de verwarming, koeling en ventilatie, van de theaterzalen van Frascati was niet meer optimaal.

Ons werk
Naar aanleiding van klachten over het binnenklimaat hebben we onderzoek gedaan naar de oorzaak en hoe we deze klachten effectief kunnen oplossen. Ons team heeft een klimaatonderzoek uitgevoerd, waarbij de aspecten die het binnenklimaat negatief beïnvloeden zijn vastgesteld. Vervolgens zijn er complete en concrete oplossingen aangereikt voor de verwarmings-, koel- en ventilatie-installaties.

De uitdaging
Gezien het monumentale karakter van het pand was de technische inpassing in het pand de grootste uitdaging. Ook moest ons team rekening houden met de binnenstedelijke ligging van het theater en de functie van de verschillende zalen.

Gemeente Amsterdam: optimalisatie binnenklimaat theaterzalen Frascati, Amsterdam

De brede school gevestigd in De Wiken te Drachten heeft een interne verbouwing ondergaan. De brede school, waar o.a. basisschool de Kameleon, het Mozaïek en de peuterspeelzaal zijn gevestigd, is uitgebreid met 3 groepslokalen en 1 peuterspeelzaalruimte. Naast uitbreiding is ook de luchtkwaliteit in het gebouw verbeterd.

De case
Het proces begon met een klimaatonderzoek in opdracht van Gemeente Smallingerland, ook de gebouweigenaar. Woningcorporatie Accolade wilde graag dat het binnenklimaat in de klaslokalen zou verbeteren. Voor ons de taak om de belangen van beide opdrachtgevers te behartigen en dit gezamenlijk met de uitvoerende partijen te realiseren. Daarnaast is het gebouw in opdracht van de gemeente Smallingeland gedeeltelijk gerenoveerd en heringedeeld.

Ons werk
Voor deze opdracht hebben wij het ontwerp voor de installaties gemaakt en tijdens de uitvoering de begeleiding verzorgd. Samen met de andere partijen hebben we De Wiken klaargemaakt voor de toekomst middels een slimme indeling van het gebouw. Door de verbouwing van De Wiken kunnen niet alleen meer kinderen onderwijs krijgen, maar is er ook plaats voor de nieuwe ventilatie-units die, mocht daar in de toekomst vraag naar zijn, de lucht kunnen koelen.

Gemeente Smallingerland en Accolade: Brede school De Wiken

Het samenbrengen van mensen, zowel fysiek als virtueel, verlegt grenzen. Het inspireert! Vanuit het internationale Amsterdam brengt de RAI daarom al ruim een eeuw verschillende werelden, mensen en markten bij elkaar. In binnen- en buitenland.

De case
Om dit te kunnen faciliteren wil de RAI haar klanten een toplocatie bieden. Het bieden van een toplocatie voor verschillende doelgroepen vraagt van de locatie dat deze dynamisch en multifunctioneel kan worden ingericht. In dat kader staan er altijd projecten op de agenda die hier een bijdrage aan leveren.

Ons werk
Onze rol varieert bij de RAI van project tot project. Dit zorgt er mede voor dat de samenwerking met de RAI dynamisch is zoals de RAI dat zelf ook is.

Enkele voorbeelden werkzaamheden:

Enkele voorbeelden van projecten: