Programma van Eisen en Wensen

Doel van het programma van eisen is om zowel de basisinformatie alsmede het toetsingskader voor het installatie-ontwerp vast te leggen, waarna het PvE dienst zal doen als toetsingsinstrument. Vervaardigde analyses, rapportages, tekeningen en begrotingen zullen worden getoetst aan de uitgangspunten zoals gesteld in het PvE. Een willekeurig aantal thema’s waar een PvE op in zou moeten gaan zijn onder andere:

  • Welke klimaateisen willen we bereiken (temperatuur/vocht/CO2/licht) en tegen welke exploitatiekosten?
  • Over welke mate van beschikbaarheid moeten de installaties beschikken?
  • Hoe duurzaam moet het gebouw of de installatie worden?
  • Hoe hoog moet het financieel rendement zijn over de te plegen investering?
  • Hoe moet worden omgegaan met de bedrijfsvoering van de organisatie waarvoor gebouwd wordt en wat zijn de raakvlakken met deze organisatie?

Bovenstaande vragen zijn een aantal willekeurige vragen waar een gedegen PvE richting aan geeft. Bij het ontwerp moet hier tenslotte rekening mee worden gehouden. Het beantwoorden van deze vragen blijkt niet altijd simpel. De richting van het antwoord zal veelal als samenspel tussen opdrachtgever en installatie-adviseur moeten worden geformuleerd waarbij de verschillende belangen zorgvuldig worden gewogen.

Winkelman Engineering & Consultancy B.V. wil zich onderscheiden door zich eerst in te leven in de opdrachtgever en zijn of haar organisatie en processen. Vandaaruit proberen we de juiste vragen te stellen die van belang zijn voor uw huisvesting, bedrijfsvoering of installatie. Zo kan het voorkomen dat we bij het opstellen van een PvE voor de technische installaties van bijvoorbeeld een brandweerkazerne het verzoek doen om een dag- en nachtdienst mee te draaien met de repressie teneinde een goed beeld te krijgen van de processen die hier spelen. Alleen vanuit een stukje inzicht en betrokkenheid kan in onze visie een goede vertaling worden gemaakt van de eisen en wensen vanuit de opdrachtgever naar een Programma van Eisen.