Uitbreiding Bernekluster Burgum

In kindcentrum “Bernekluster” te Burgum zijn 3 participanten gehuisvest:
⦁ Openbare basisschool ’t Partoer;
⦁ Christelijke basisschool De Arke;
⦁ Centrum Jeugd & Gezin.

Op de bestaande locatie is in 2014 gestart met het uitbreiden van openbare basisschool ‘t Partoer door middel van nieuwbouw en hieraan gekoppeld de verbouw van het bestaande gebouw van CBS de Arke. Bij het ontwerp van nieuwbouw en verbouw lag de nadruk op toepassing van duurzame en onderhoudsarme materialen om op deze wijze de toekomstige exploitatielasten te minimaliseren. Het “Programma van Eisen – Frisse Scholen, klasse B” is als grondslag voor het ontwerp van de gebouwgebonden installaties gehanteerd.

Winkelman Engineering was tijdens het ontwerptraject verantwoordelijk voor de volgende ontwerpfasen: Voorontwerp (VO), Definitief Ontwerp (DO) en het bestek.