Variantenstudie

Projecten worden gevormd in hun definitiefase. Winkelman Engineering & Consultancy B.V. kan vanuit een breed startpunt werken naar een smaller oplossingsgebied en kan een belangrijke bijdrage leveren aan het vereenvoudigen van afwegingen en keuzen. Omdat in dit proces de haalbaarheid van de uiteindelijke oplossing centraal staat, is het nodig om deze te toetsen en te onderbouwen. Wij hanteren daarvoor de werkwijze zoals op onderstaande afbeelding is weergegeven en vervolgens is beschreven:
Proces

Probleem oriëntatie

De kaders en het ambitieniveau worden middels een interview met de opdrachtgever , gebouwbeheerder en eventuele overige belanghebbenden gedefinieerd. Hierbij wordt veelal gebruik gemaakt van de techniek mindmapping.

Quick Scan (idea development)

Doelstelling van deze Quick scan is het inventariseren van mogelijke oplossingsrichtingen. Veelal betrekken wij hier ook de opdrachtgever en overige belanghebbenden bij middels het verzorgen van een workshop Creative Problem Solving. Het doel van deze workshop is op een gestructureerde wijze door mogelijke innovatieve oplossingen te gaan en hieruit de meest optimale combinaties te selecteren. Door zowel de opdrachtgever en overige belanghebbenden hierbij te betrekken, resulteert dit in betrokkenheid en draagkracht.

Uitwerken gedefinieerde ideeën en mogelijkheden:

Doelstelling is om de mogelijke installatieconcepten tot maximaal drie kansrijke varianten terug te brengen. De drie kansrijke varianten, die uit de Quick scan als meest de optimale en reële varianten naar voren zijn gekomen, worden vervolgens op basis van technische grond alsmede financiële haalbaarheid met elkaar vergeleken.

Het technisch vergelijk zal worden gemaakt op basis van onder andere eisen en wensen op het gebied van functionaliteit, implementatiemogelijkheden, uitbreidingsmogelijkheden, leveringszekerheid (back-up voorziening etc), duurzaamheid, opwekkingsrendement energiegebruik et cetera.

Naast het technische vergelijk wordt ook een financieel vergelijk gemaakt. Hierin wordt de financiële haalbaarheid en rentabiliteit van de varianten onderzocht. Bij het financieel vergelijk wordt per variant ingegaan op de levensduurkosten over een periode van x-jaar, interne rentevoet (IRR), enkelvoudige terugverdientijd (TVT) en totale besparingen (SIR).

Op basis van het technisch- en financieel vergelijk zal een advies worden gegeven welke variant de meest optimale variant is.