Klimaatonderzoek

Gemiddeld brengen we in Nederland circa 80% van ons leven in gebouwen door. Thuis, maar ook op kantoor, in winkels, ziekenhuizen, opleidingscentra et cetera. Om ervoor te zorgen dat gebouwgebruikers en bezoekers zich gezond en comfortabel voelen, is aandacht voor het binnenklimaat van groot belang. Bovendien is uit onderzoek gebleken dat een gezond binnenklimaat leidt tot een lager ziekteverzuim, betere prestaties en een hogere productiviteit.

Winkelman Engineering & Consultancy B.V. kan uw organisatie ondersteunen bij het identificeren van aspecten die het binnenklimaat negatief beïnvloeden en het implementeren van complete en concrete oplossingen. Middels onderstaand stappenplan wordt de door ons gehanteerde werkwijze toegelicht.

Definiëren onderzoeksdoelstelling

De onderzoeksdoelstelling als mede de kaders van het onderzoek zullen middels een interview met de opdrachtgever of gebouwbeheerder worden gedefinieerd.

Inventarisatie klimaatklachten

Middels een interview met betrokken wordt een inventarisatie gemaakt van klimaatklachten. Indien noodzakelijk zullen hiervoor op de locatie ondersteunende metingen van onder andere de binnentemperatuur, CO2;–gehalte, luchtvochtigheid, fijnstofgehalte et cetera worden verricht.

Definiëren hoofdonderzoeksvraag en subvragen

Op basis van de onderzoeksdoelstelling zal één centrale onderzoeksvraag worden gedefinieerd. Deze onderzoeksvraag kan vervolgens worden opgedeeld in meerdere deelvragen.

Voorbeelden centrale onderzoeksvraag:

  • Wat is de oorzaak van de huidige temperatuur- en tochtklachten en hoe kan deze effectief worden opgelost?

Voorbeelden deelvragen:

  • Hoe groot is de theoretische ventilatiecapaciteit op basis van ruimtefunctie, bezetting en klimaatuitgangspunten en is deze ook daadwerkelijk geinstalleerd?
  • Indien dit niet het geval is, welke mogelijkheden zijn er om de beschikbare capaciteit af te stemmen op de gevraagde capaciteit en welke investering is hiervoor benodigd?

Uitwerken subvragen en hoofdvraag

Voor elk van de onderzoeksvragen wordt vervolgens aangegeven met behulp van welke activiteiten een antwoord op deze vragen zal worden gegenereerd. Middels het beantwoorden van de deelvragen wordt eveneens een antwoord gegeven op de centrale onderzoeksvraag.

Opstellen advies

Op basis van de resultaten uit de verschillende onderzoeksvragen, zullen één of meerdere maatregelen en of oplossingsrichtingen worden voorgesteld, inclusief kostenraming.